Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για τις πανελλαδικές του 2010

by kwlwglw

Τετάρτη, 09 Δεκέμβριος 2009 15:15

Τα μαθήματα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και Επιλογής. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται, επίσης, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα σε μαθήματα τα οποία: α) εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας (εξετάζονται σε θέματα που επιλέγονται με ευθύνη των διδασκόντων το κάθε μάθημα στο οικείο Λύκειο), β) εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (εξετάζονται ταυτόχρονα και με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα για όλα τα Λύκεια), γ) δεν εξετάζονται γραπτά. Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύναμα και μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.
Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτά δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόλυση ούτε φυσικά για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου.
Αντίθετα, για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ τα μαθήματα που
εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο.
Τα μαθήματα επιλογής εξετάζονται γραπτά σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Κατ’ εξαίρεση το μάθημα επιλογής της τελευταίας τάξης «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», μπορεί να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, αφού ο υποψήφιος το δηλώσει με την Αίτηση – Δήλωση του Φεβρουαρίου (βλ.ΚΕΦ Δ΄).Η διάκριση αυτή γίνεται επειδή το συγκεκριμένο μάθημα λαμβάνεται υπόψη ως μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τις Σχολές και τα Τμήματα του πέμπτου (5ου) επιστημονικού πεδίου «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης». Τονίζεται ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι οι μαθητές που θα εξεταστούν
στο συγκεκριμένο μάθημα σε επίπεδο σχολικής μονάδας δεν μπορούν στη συνέχεια, αν το επιθυμούν, να δηλώσουν Σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράμηνα. Ο μαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου αξιολογείται για καθένα από τα διδασκόμενα μαθήματα με βάση τη συμμετοχή του στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα, τις επιδόσεις στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι και στο σχολείο και από τον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, όπου αυτός τηρείται. Η αξιολόγηση αυτή εκφράζεται με τον προφορικό βαθμό κάθε τετραμήνου. Η τελική αξιολόγηση του μαθητή προκύπτει από τον προφορικό του βαθμό και τον τελικό γραπτό βαθμό ως ακολούθως:
Προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.
Γραπτός βαθμός του μαθήματος είναι ο βαθμός που θα επιτύχει ο μαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται στο τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε μάθημα, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
Βαθμός ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα είναι ο μέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθμού.
Γενικός Μέσος Όρος του μαθητή είναι ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας).
Ο μαθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι ίσος ή
μεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Βαθμός απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της τελευταίας τάξης.
Κατά την αναγωγή των βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα ή την εξαγωγή του μέσου όρου, ο υπολογισμός των βαθμών γίνεται με προσέγγιση δεκάτου, εφόσον προκύπτει δεκαδικός αριθμός.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕYΣΗ
Σε όσους αποκτούν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου μετά από συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε όλους τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου Ενιαίου ή άλλου τύπου ή ισότιμου σχολείου οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των ανωτέρω μαθημάτων, χορηγείται «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στην οποία αναγράφονται τα βαθμολογικά δεδομένα των μαθημάτων που εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο, τα οποία και λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.
Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται στον τελειόφοιτο ή στον απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το έτος που πήρε μέρος στις εξετάσεις έστω και ενός μόνο από τα μαθήματα της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε ως τελειόφοιτος (μαθητής τελευταίας τάξης) είτε ως απόφοιτος (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από προηγούμενο έτος). Σε κάθε περίπτωση «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που κατέχει απόφοιτος από προηγούμενο έτος παύει να ισχύει εφόσον του χορηγείται νέα. Ειδικότερα, κάθε έτος η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χορηγείται:
α) Στους τελειοφοίτους (μαθητές της τελευταίας τάξης) Γενικού Λυκείου που προάγονται και λαμβάνουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι (6) μαθημάτων [ή των επτά (7), αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»] που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι τελειόφοιτοι
προηγούμενων ετών που δεν έχουν επιτύχει την απόλυσή τους από το Λύκειο.
β) Στους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» από προηγούμενο σχολικό έτος οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους.
γ) Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή παλαιού τύπου Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που δεν κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» από προηγούμενο σχολικό έτος, οι οποίοι συμμετέχουν το έτος αυτό στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση με το νέο σύστημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο μαθήματα για τους υποψηφίους ΜΟΝΟ εφόσον δήλωσαν εξέταση στο μάθημα αυτό στην ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Στη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που θα εκδοθεί το έτος 2010:
– σε όσους υπάγονται στην περίπτωση α οι οποίοι έχουν προαχθεί από τη Β’ Λυκείου με ενδοσχολικές εξετάσεις αναγράφονται ο προφορικός βαθμός μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος, ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
Σε όσους υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση α και οι οποίοι μέχρι το σχολικό έτος 2003-04 είχαν προαχθεί από την προτελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις της προτελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου που διενεργούνταν σε εθνικό επίπεδο μέχρι και το σχολικό
έτος 2003-04, αναγράφονται ο προφορικός βαθμός μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του και ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος, καθώς και ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, ο βαθμός Πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
– σε όσους υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση β και είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις τα αμέσως δύο (2) επόμενα έτη από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται ο προφορικός βαθμός μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του και ο γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος καθώς και ο βαθμός πρόσβασης για κάθε μάθημα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, ο βαθμός πρόσβασης των δύο
τελευταίων τάξεων του Λυκείου (ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης αναγράφεται μόνο σε όσους έχουν συμμετάσχει σε εθνικού επιπέδου εξετάσεις στην προτελευταία τάξη) και ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν αναγράφονται οι προφορικοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και ο βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης
Προφορικός βαθμός του μαθήματος για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, εκτός και αν αυτός διαφέρει από το γραπτό βαθμό περισσότερο από δύο (2) μονάδες, οπότε ο προφορικός βαθμός προσαρμόζεται κατά τρόπο που να διαφέρει του γραπτού μόνο κατά δύο (2) μονάδες. Ειδικότερα:
Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται τόσο, ώστε να είναι μεγαλύτερος του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες.
Αν ο προφορικός βαθμός του μαθήματος είναι μικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται τόσο, ώστε να είναι μικρότερος του γραπτού μόνο κατά δύο μονάδες. Ο προφορικός βαθμός δεν αναγράφεται στη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” όσων ανήκουν στην ανωτέρω περίπτωση γ καθώς και σε όσους της περίπτωσης β λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο ετών από αυτό που έλαβαν το απολυτήριο του Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου.
Γραπτός βαθμός κάθε μαθήματος είναι η επίδοση που σημείωσε ο κάτοχος της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» στο μάθημα αυτό στις εθνικού επιπέδου τελικές γραπτές εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου. Επισημαίνεται ότι πάντα λαμβάνεται υπόψη η επίδοση της πιο πρόσφατης εξέτασης. Αν υποψήφιος δεν πάρει μέρος στην εξέταση μαθήματος Κατεύθυνσης, Γενικής Παιδείας ή Επιλογής που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα και πήρε γραπτό βαθμό 0.
Βαθμός πρόσβασης κάθε μαθήματος είναι το άθροισμα των γινομένων του προφορικού βαθμού, μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του κατά τα ανωτέρω, με συντελεστή 0,3 και του γραπτού βαθμού με συντελεστή 0,7. Δηλαδή για την πρόσβαση ο βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό βαθμό του μαθήματος, σε αντίθεση με την απόλυση στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθμός μετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του μαθήματος. Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει προφορικός βαθμός για διάφορους νόμιμους λόγους σε ένα ή περισσότερα μαθήματα ή οι προφορικοί βαθμοί σύμφωνα με τα παραπάνω δεν λαμβάνονται υπόψη, τελικός βαθμός πρόσβασης στα μαθήματα αυτά είναι ο γραπτός βαθμός στις τελικές εξετάσεις.
Βαθμός πρόσβασης της τάξης είναι ο μέσος όρος των βαθμών πρόσβασης όλων των μαθημάτων της τάξης στα οποία εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο κάτοχος της “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ”. Διευκρινίζεται ότι:
– Για όσους δήλωσαν ότι θα εξεταστούν στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» σε εθνικό επίπεδο (τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι), ο βαθμός πρόσβασης του μαθήματος αυτού, όπως προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστημονικά πεδία που θα επιλέξουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο.
Γενικός Βαθμός Πρόσβασης
1. Για τους τελειοφοίτους οι οποίοι έχουν από τη Β’ Λυκείου προαχθεί με ενδοσχολικές εξετάσεις ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται από το Μέσο Όρο των Βαθμών Πρόσβασης των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
2. Για τους τελειοφοίτους που έχουν προαχθεί από την προτελευταία τάξη με συμμετοχή σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης διαμορφώνεται από τους βαθμούς πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων. Ειδικότερα, στη διαμόρφωση του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης συμμετέχει κατά 30% ο βαθμός πρόσβασης της Β’ τάξης και κατά 70% αυτός της Γ’, όπως διαμορφώθηκε από την τελευταία συμμετοχή του στις εξετάσεις. 0 βαθμός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης δε λαμβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης:
– Αν είναι ίσος ή μικρότερος από τον αντίστοιχο της τελευταίας τάξης.
– Αν η προαγωγή στην τάξη αυτή έγινε με εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας σε όλα τα μαθήματα.
– Αν αποκτήθηκε σε διαφορετικού τύπου σχολείο από αυτό της αποφοίτησης (π.χ. τελείωσε την προτελευταία τάξη στο εσπερινό Λύκειο και μετά από μετεγγραφή τέλειωσε ημερήσιο Ενιαίο Λύκειο ή αντίθετα).
3. Για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις φετινές εξετάσεις μετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και για τους αποφοίτους άλλου τύπου Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικού από αυτό του Γενικού Λυκείου που λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης για να αποκτήσουν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των γραπτών βαθμών που πέτυχαν στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της Γ’ τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Κατά τον υπολογισμό του Μ.Ο., ως γραπτός βαθμός των μαθημάτων στα οποία ο απόφοιτος όφειλε να εξεταστεί αλλά δεν εξετάστηκε, λαμβάνεται το μηδέν (0).
Εφόσον κατά τον υπολογισμό των βαθμών πρόσβασης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε, ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης υπολογίζεται με προσέγγιση εκατοστού, ενώ ο βαθμός πρόσβασης των μαθημάτων υπολογίζεται με προσέγγιση δεκάτου.
Σημειώνεται ότι για τη γρήγορη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής των εισαγομένων στην ανώτατη εκπαίδευση, τον υπολογισμό των βαθμών πρόσβασης για όλους τους υποψηφίους με ενιαίο τρόπο και τη διασφάλιση του αδιάβλητου χαρακτήρα της επιλογής, το Υπουργείο Παιδείας συγκεντρώνει στο τέλος κάθε τετραμήνου τους προφορικούς βαθμούς όλων των μαθητών στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Απευθείας από τα βαθμολογικά κέντρα συγκεντρώνει, επίσης, και τους γραπτούς βαθμούς των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Ακόμη, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ακριβούς καταχώρησης των βαθμών στο μηχανογραφικό κέντρο του Υπουργείου Παιδείας από το οποίο, αφού γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τυπώνονται μηχανογραφικές καταστάσεις κατά Λύκειο. Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στα Λύκεια και ελέγχονται τόσο από τους καθηγητές του Λυκείου όσο και από τους ενδιαφερόμενους. Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται στους ενδιαφερόμενους μετά την ολοκλήρωση των
ανωτέρω ελέγχων.
Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» το έτος 2010 θα χορηγηθεί μόνο στους τελειοφοίτους του ίδιου έτους και σε όσους αποφοίτους προηγουμένων ετών λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο το έτος αυτό.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» το έτος 2008 ή 2009 και οι οποίοι φέτος επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με το 10% χωρίς νέα εξέταση, θα χρησιμοποιήσουν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που τους χορηγήθηκε στην πιο πρόσφατη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και δε θα τους εκδοθεί νέα. Σε όσους από τους αποφοίτους αυτούς απώλεσαν αποδεδειγμένα τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται αντίγραφο της παλιάς στο οποίο αναγράφεται χειρόγραφα από το Διευθυντή του Λυκείου η ένδειξη «σε αντικατάσταση λόγω απώλειας της πρωτότυπης», σφραγίζεται δε και υπογράφεται όπως η πρωτότυπη. Σημειώνεται ότι γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση
των υποψηφίων των δύο κατηγοριών (90% και 10%) ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να είναι υποψήφιος κάποιος και με τις δύο κατηγορίες. Εξυπακούεται ότι για αποφοίτους που δεν παρέλαβαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που δικαιούνταν προηγούμενο έτος μπορεί να τους παραδοθεί αυτή φέτος. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη «έτος εξέτασης…» θα συμπληρώνεται με το έτος που εξετάστηκε στα μαθήματα της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα το 2010 θα χορηγηθεί η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» με την ένδειξη «σχολικό έτος 2009 – 2010»:
– στους μαθητές της τελευταίας τάξης που θα προαχθούν και θα λάβουν απολυτήριο μετά από συμμετοχή στις εξετάσεις των έξι μαθημάτων (ή των επτά, αν εξεταστούν και στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας») που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο,
– σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2007-2008 ή 2008-2009 αντίστοιχα και οι οποίοι θα λάβουν μέρος τις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθμός ο μέσος όρος της επίδοσης των δύο τετραμήνων που είχαν στην τελευταία τάξη πριν την ενδεχόμενη προσαρμογή του, που προβλεπόταν τα προηγούμενα έτη, με το γραπτό βαθμό προηγούμενου έτους. Αν ο μέσος αυτός όρος διαφέρει περισσότερο από δύο μονάδες από το νέο γραπτό, τότε προσαρμόζεται με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ώστε ο προφορικός βαθμός να διαφέρει από το γραπτό κατά δύο μονάδες. Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης ή εξέτασης σε μάθημα στο οποίο, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, ο υποψήφιος δεν έχει προφορικό βαθμό, λαμβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για τους υπολογισμούς των βαθμών πρόσβασης μόνο ο γραπτός βαθμός στα μαθήματα αυτά. Για τον υπολογισμό του νέου Γενικού Βαθμού Πρόσβασης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω, ο βαθμός πρόσβασης από τη Β’ τάξη λαμβάνεται υπόψη μόνο
αν είναι μεγαλύτερος του νέου βαθμού πρόσβασης της τελευταίας τάξης (ο βαθμός πρόσβασης από τη Β’ τάξη είναι πάντα αυτός που διαμορφώθηκε, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το έτος προαγωγής από την τάξη αυτή και δεν επαναπροσδιορίζεται με βάση τις νέες ρυθμίσεις),
– σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Eνιαίου ή Γενικού Λυκείου ως και το σχολικό έτος 2006-2007 και στους κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα πάρουν μέρος τον προσεχή Μάϊο στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιώσουν το βαθμό τους ή να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το νέο σύστημα κατά περίπτωση. Για τους υποψηφίους αυτούς Βαθμός Πρόσβασης των μαθημάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις και Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο μέσος όρος αυτών.
Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται μόνο σε πρωτότυπη έκδοση και αντικαθίσταται κάθε φορά που ο κάτοχός της συμμετέχει στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη βελτίωση των βαθμολογικών στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Για να συμμετάσχει απόφοιτος στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, υποβάλλει την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ του επόμενου κεφαλαίου. Μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ καταθέτει υποχρεωτικά την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του.
Διευκρινίζεται ότι η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που κατέχει απόφοιτος Λυκείου, ο οποίος υπέβαλε την παραπάνω Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, ακυρώνεται σε κάθε περίπτωση και δεν ισχύει πλέον, εκτός και αν ο κάτοχός της:
– ανακαλέσει την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων ή
– δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις κανενός μαθήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι αποκτούν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου με εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής μονάδας μπορούν να χρησιμοποιήσουν το απολυτήριό τους για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής τους σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες των: τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό, πασχόντων από ασθένεια από αυτές που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ του 2ου ΜΕΡΟΥΣ του φυλλαδίου αυτού. Επίσης, οι απόφοιτοι αυτοί μπορούν οποιαδήποτε χρονιά μετά την αποφοίτησή τους, εφόσον το επιθυμούν, να πάρουν μέρος ως απόφοιτοι στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης που
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και να ενταχθούν στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Για τους υποψηφίους αυτούς Βαθμός Πρόσβασης των μαθημάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις και Γενικός Βαθμός Πρόσβασης είναι ο μέσος όρος αυτών.
Διευκρινίζεται ότι ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου προγενέστερου έτους που επανεξετάζεται μπορεί να εξεταστεί σε μαθήματα διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτήν που φοίτησε στο Ενιαίο ή Γενικό Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή, Βαθμός Πρόσβασης σε όσα μαθήματα δεν είχε παρακολουθήσει στην τελευταία τάξη του Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου είναι ο γραπτός βαθμός των μαθημάτων αυτών.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου υποβάλλουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ.
Πιο συγκεκριμένα την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλουν :
α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις τελικές πανελλαδικές εξετάσεις για να αποκτήσουν απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης
β) Οι απόφοιτοι προηγουμένων 964 τ\u949 ετών Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν για να αποκτήσουν νέα βεβαίωση πρόσβασης
γ) Οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου των ετών 2008 και 2009, οι οποίοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για Στρατιωτικές / Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.
Για όλους το υς υποψηφίους η υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ είναι υποχρεωτική και δεσμευτική, πλην των υποψηφίων της ανωτέρω περίπτωσης (γ), για τους οποίους είναι προαιρετική.
Με την ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ο υποψήφιος δηλώνει :
– ότι θα εξεταστεί στα μαθήματα μίας από τις τρεις κατευθύνσεις του Ημερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου
– το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά
– το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (υποχρεωτικό για το 5ο πεδίο, εφόσον επιθυμεί να το εξεταστεί πανελλαδικά)
– τα ειδικά μαθήματα, στα οποία επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξεταστεί τελικά σε ειδικό μάθημα που δήλωσε, δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που απαιτεί εξέταση στο συγκεκριμένο ειδικό μάθημα, αλλά δεν έχει καμμία άλλη επίπτωση για την εισαγωγή του στις λοιπές Σχολές ή Τμήματα.
– αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές / Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές, ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις.
– αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Ο υποψήφιος μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακόμα και αν δεν το έχει δηλώσει, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες, για τη διενέργεια των οποίων θα ενημερωθεί από το Λύκειό του.
Η ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ αποτελεί πρότυπο έντυπο που ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από το Λύκειό του ή να το κατεβάσει από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στο διαδίκτυο : http://www.ypepth.gr/exams. Μετά την προσεκτική συμπλήρωσή της η ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο που φοιτά ο μαθητής [για την ανωτέρω περίπτωση (α)] ή στο Λύκειο από όπου αποφοίτησε ή είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του υποψηφίου [ για τις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) ] σε συγκεκριμένη και δεσμευτική προθεσμία : για το σχολικό έτος 2009-2010 η
1 Φεβρουαρίου με 20 Φεβρουαρίου 2010
ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ υποβάλλεται στο χρονικό διάστημα 1 Φεβρουαρίου με 20 Φεβρουαρίου 2010. Επειδή η 20η Φεβρουαρίου 2010 είναι ημέρα Σάββατο, η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ως και τις 22 Φεβρουαρίου 2010 (ημέρα Δευτέρα).
Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση ο απόφοιτος υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου και την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» του προηγούμενου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που κατέχει ή, αν μετέχει για πρώτη φορά, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Πρόσβασης. Αν ο απόφοιτος είναι κάτοχος τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου τότε μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλει βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της Χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της Χώρας αυτής. Αν το ξένο σχολείο λειτουργεί στην Ελλάδα, τότε, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, συνυποβάλλει και
βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Δ. Ε. για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα. Αν ο τίτλος και η βεβαίωση έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλεται και επίσημη μετάφραση των
δικαιολογητικών αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι κάτοχοι απολυτηρίου:
α) Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου που κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση,
β) άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αυτό, οι οποίοι απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση μετά ύαπό συμμετοχή στις εξετάσεις όλων των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τμήματα και στις Σχολές της Ανώτατης
Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν επιτύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή να έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:
Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Νομικής Αθήνας» απαιτείται να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 μόρια, αφού ο μέγιστος δυνατός αριθμός μορίων για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι 20.000 μόρια.
Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθήνας» απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει πετύχει βαθμό τουλάχιστον δέκα στο ειδικό μάθημα των Γερμανικών στην εικοσάβαθμη κλίμακα και β) Να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 12.000 μόρια, αφού ο μέγιστος δυνατός αριθμός μορίων για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι 24.000 μόρια.
Για να συμμετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τμήμα «Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης» απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει πετύχει βαθμό τουλάχιστον δέκα στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο στην εικοσάβαθμη κλίμακα και β) Να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 11.000 μόρια, αφού ο μέγιστος δυνατός αριθμός μορίων για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι 22.000 μόρια.
Βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου συστήματος πρόσβασης είναι ότι οι τελειόφοιτοι δεν δίνουν εισαγωγικές εξετάσεις εκτός των τυχόν ειδικών μαθημάτων που απαιτούνται για Τμήματα ή Σχολές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι του συγκεκριμένου συστήματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το χρόνο απόκτησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ». Συγκεκριμένα:
– Στην πρώτη βασική κατηγορία υπάγονται όσοι αποκτούν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» το ίδιο έτος με αυτό κατά το οποίο υποβάλλουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί διεκδικούν το 90% των θέσεων του αριθμού εισακτέων που ανακοινώνεται πριν από τη λήξη του σχολ. έτους. Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή εξετάζονται υποχρεωτικά και στα τυχόν ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για Τμήματα ή Σχολές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.
– Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» τα έτη 2008 και 2009 και οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί διεκδικούν το 10% των θέσεων εισακτέων (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄). (Προσοχή: οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται κάθε φορά ΜΟΝΟ στις πρακτικές δοκιμασίες και στις προκαταρκτικές εξετάσεις, αν είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού αντίστοιχα. Δεν εξετάζονται δηλαδή στα ειδικά
μαθήματα που απαιτούνται για άλλα Τμήματα ή Σχολές).
Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου μπορούν οποτεδήποτε και όσες φορές το επιθυμούν να επανεξετάζονται στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, για να αποκτήσουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης με προγενέστερη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ».
Η εισαγωγή των υποψηφίων με το ισχύον σύστημα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις του κεφαλαίου αυτού, γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ του 2ου ΜΕΡΟΥΣ από το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και τους βαθμούς πρόσβασης των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, με εξαίρεση τις Σχολές εκείνες για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου. Οι εξειδικευμένες αυτές γνώσεις ή δεξιότητες διαπιστώνονται ή με ειδικές εξετάσεις (εισαγωγικές) στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα ή με πρακτικές δοκιμασίες ή με προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές, συνέντευξη), οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο μετά
το τέλος των απολυτηρίων εξετάσεων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου.

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Οι Σχολές και τα Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης που το γνωστικό τους αντικείμενο απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες, οι οποίες διαπιστώνονται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή με προκαταρκτικές εξετάσεις ή με πρακτικές δοκιμασίες, είναι:
1. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα:
– Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».
– Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό μάθημα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ».
– Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».
– Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστημίων Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας, Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο του T.E.I. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των T.E.I. και Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης εξετάζονται σε μία από τις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ,
ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ.
– Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
– Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού» του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης με την κατεύθυνση ξένης γλώσσας.
– Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθμός στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας για τα Τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που εξετάστηκε, λαμβάνεται υπόψη ο μεγαλύτερος βαθμός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν μπορούν να εξεταστούν μόνο σε ειδικό μάθημα αλλά διατηρούν το βαθμό του ειδικού μαθήματος που πέτυχαν στην τελευταία τους εξέταση. Εφόσον υποψήφιος επιθυμεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, τότε εξετάζεται πανελλαδικά στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και στο ειδικό μάθημα που επιθυμεί.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» γίνεται ως εξής:
Δίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων κ.λπ. Το περιεχόμενο του κειμένου είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιμούνται θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, το περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.
1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειμένου.
α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν μια «σύντομη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόημα του κειμένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειμενικό του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δημοσιεύεται το κείμενο, κ.λπ.). Kατά τη βαθμολόγηση των σύντομων αυτών απαντήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη εφόσον αυτά δεν εμποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθμολογητή.
β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να επιλέξει την ορθή μεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί επιμέρους νοήματα του κειμένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωμένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων.
2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
Δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τις κατάλληλες λέξεις από άποψη σημασίας, κρίνοντας από τα συμφραζόμενα, με τρόπο ορθό από άποψη γραμματικής. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση»
β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιμοποιεί τη γλώσσα με γραμματική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συμπλήρωση»
γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειμένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης: «αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση.
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Δίνεται στους υποψήφιους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180-200 λέξεων. Στον αριθμό αυτό προσμετρούνται όλες οι λέξεις συμπεριλαμβανομένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσμων, κ.λπ. Το θέμα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται με σαφήνεια τόσο η γενική περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή με ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι έχουν μεταξύ τους, κλπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει μιαν άποψη ή επιχειρήματα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή
γραπτού λόγου μπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηματολογίας.
Το θέμα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια με το περιεχόμενο του κειμένου το οποίο δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.
Β. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΑΡΜΟΝΙΑ» γίνεται ως εξής:
Δίνονται στους εξεταζόμενους για εναρμόνιση ένα ή δύο μουσικά κείμενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας.
Γ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» περιλαμβάνει πέντε ομάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά ομάδα και με πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.
Με την κάθε ομάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:
α) Με την πρώτη ομάδα αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων.
β) Με τη δεύτερη ομάδα αναγνώριση συγχορδιών.
γ) Με την τρίτη ομάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.
δ) Με την τέταρτη ομάδα αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων.
ε) Με την πέμπτη ομάδα αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών.
Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:
Ανακοινώνεται κατ’ αρχάς στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεμηθεί εκ των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών. Στη συνέχεια, με την επισήμανση στους εξεταζόμενους ότι αρχίζει η εξέταση, ακούγεται αρχικά το μουσικό άκουσμα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης το οποίο επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές και μετά τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10″ έως 12″ χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.
Ειδικότερα η εξέταση κατά ομάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:
α) Για την πρώτη ομάδα (αναγνώριση μελωδικών διαστημάτων) ακούγεται ο φθόγγος-αφετηρία χωρίς να ονομάζεται.
Ακολουθούν ένα ανιόν διάστημα (1η ερώτηση) και ένα κατιόν διάστημα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο ένα ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήματος με αφετηρία τον οξύτερο και το βαθύτερο φθόγγο των προηγούμενων ερωτήσεων αντίστοιχα ή με τελείως διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήματος.
β) Για τη δεύτερη ομάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις συγχορδίες (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση συγχορδίες μπορεί να είναι: μείζονες, ελάσσονες, μεθ’ εβδόμης, μεθ’ ενάτης,
εβδόμης ηλαττωμένης (με ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες ακούγονται με πραγματικό αριθμό φθόγγων (δηλαδή χωρίς διπλασιασμούς φθόγγων) και η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος της συγχορδίας.
γ) Για την τρίτη ομάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις διαδοχές συγχορδιών (1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση διαδοχές μπορεί να είναι πτωτικά σχήματα ή άλλες χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη και οι προς επιλογή απαντήσεις διατυπώνονται με αναφορά βαθμίδων και με την αντίστοιχη αρίθμηση μπάσου.
δ) Για την τέταρτη ομάδα (αναγνώριση μέτρου και ρυθμικών σχημάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της ομάδας αυτής, ακούγονται διαδοχές ρ θμικών αξιών με τονισμό στο ισχυρό και στο σχετικώς ισχυρό μέρος του μέτρου που συγκροτούν τέσσερα ως έξι μέτρα και ζητείται η αναγνώριση του μέτρου. Οι επιλογές απαντήσεων περιλαμβάνουν μόνο τις ενδείξεις μέτρων, π.χ. 4/4, 3/4 κ.ο.κ. Δεν δίδονται δηλαδή μέτρα όπως 4/2, 3/2 κ.ο.κ.
Με την τέταρτη ερώτηση της ομάδας αυτής ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν ακροώμενη διαδοχή ρυθμικών αξιών με κάποια από τις γραμμένες με φθογγόσημα επιλογές που θα έχουν μπροστά τους.
ε) Για την πέμπτη ομάδα (αναγνώριση-ταύτιση μελωδιών) δίνεται στην εκφώνηση ο αρχικός φθόγγος και η κλίμακα μονοφωνικών μελωδιών έξι ως οκτώ το πολύ μέτρων, οι οποίες ακολουθούν (ερωτήσεις 1 ως 4). Ζητείται από τους εξεταζόμενους να ταυτίσουν την ακροώμενη μελωδία με μία από τις γραμμένες με νότες επιλογές που έχουν μπροστά τους.
Η βαθμολογία στην κλίμακα 1-100 κατανέμεται ισότιμα σε κάθε ομάδα ερωτήσεων και η βαθμολογία κάθε ομάδας ισότιμα στις ερωτήσεις της.
Δ. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ» περιλαμβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειμένων, που τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει τα χαρακτηριστικά μορφικά γνωρίσματα του θέματος, που δίνεται για σχεδίαση.
Ε. Η εξέταση του ειδικού μαθήματος «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ» περιλαμβάνει σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων και μορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου για σχεδίαση με ακρίβεια και καθαρότητα.
2. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας, ενώ για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαμβάνουν μόνο υγειονομική εξέταση. Όσοι εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού-Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαμήνου στη γνώση της κολύμβησης. Για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρακολούθησης των Σχολών αυτών απαιτείται να διαπιστωθεί πριν από την εισαγωγή η ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει κάθε μια από τις συγκεκριμένες Σχολές. Η διαπίστωση αυτή γίνεται με τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι οικείες προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίνονται:
– Για τις Στρατιωτικές Σχολές από τα Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού Αθήνας (Σόλωνος 34 – Κολωνάκι) στα τηλέφωνα: για τις σχολές στρατού 210.36.30.081, 210.36.30.579, για τις σχολές ναυτικού: 210.36.30.742, 210.36.30.247 και για τις σχολές της αεροπορίας: 210.36.30.360 και 210.36.30.076 και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 231.085.00.60, 231.089.33.78 και 231.089.32.38, στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.mod.gr.
– Για τις Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας από τη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα τηλέφωνα: 210.69.80.910 και 210.69.28.510, καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.
– Για τις Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού από τη Δ/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών (τηλ. 210.4124054, 210.4064192) και το Γραφείο Πολίτη (τηλ. 210.41.91.480, 210.41.91.413) (Ακτή Βασιλειάδη – εντός Λιμένα – Πύλη Ε1 – Πειραιάς), καθώς και από τη σχετική ιστοσελίδα και τις ίδιες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
3. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία απαιτείται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Ειδικότερα, όσοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσματα που αναφέρονται παρακάτω. Η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή.Ο χρόνος και ο τόπος υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει χορηγηθεί από το Λύκειο για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) μικρές φωτογραφίες, ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφημα από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις μπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό. Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
ΔΡΟΜΟΣ
400μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
βάρος σφαίρας 6κ.
ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
50 μ. ελεύθερο
20 μέχρι 52″ 6.20μ. και άνω 14μ. και άνω μέχρι – 29″
19 52″1 – 52″5 6.19μ. – 6.05μ. 13.99μ. – 13.60μ. 29″1 – 30″0
18 52″6 – 53″ 6.04μ. – 5.90μ. 13.59μ. – 13.20μ. 30″1 – 31″0
17 53″1 – 53″5 5.89μ. – 5.75μ. 13.19μ. – 12.80μ. 31″1 – 32″0
16 53″6 – 54″ 5.74μ. – 5.60μ. 12.79μ. – 12.40μ. 32″1 – 33″0
15 54″1 – 54″5 5.59μ. – 5.45μ. 12.39μ. – 12.00μ. 33″1 – 34″0
14 54″6 – 55″ 5.44μ. – 5.30μ. 11.99μ. – 11.60μ. 34″1 – 35″0
13 55″1 – 55″5 5.29μ. – 5.15μ. 11.59μ. – 11.20μ. 35″1 – 36″0
12 55″6 – 56″ 5.14μ. – 5.00μ. 11.19μ. – 10.80μ. 36″1 – 37″0
11 56″1 – 56″5 4.99μ. – 4.85μ. 10.79μ. – 10.40μ. 37″1 – 38″0
10 56″6 – 57″ 4.84μ. – 4.70μ. 10.39μ. – 10.00μ. 38″1 – 39″0
9 57″1 – 57″5 4.69μ. – 4.55μ. 9.99μ. – 9.60μ. 39″1 – 40″0
8 57″6 – 58″ 4.54μ. – 4.40μ. 9.59μ. – 9.20μ. 40″1 – 41″0
7 58″1 – 58″5 4.39μ. – 4.25μ. 9.19μ. – 8.80μ. 41″1 – 42″0
6 58″6 – 59″ 4.24μ. – 4.10μ. 8.79μ. – 8.40μ. 42″1 – 43″0
5 59″1 – 59″5 4.09μ. – 3.95μ. 8.39μ. – 8.00μ. 43″1 – 44″0
4 59″6 – 60″ 3.94μ. – 3.80μ. 7.99μ. – 7.60μ. 44″1 – 45″0
3 60″1 – 60″5 3.79μ. – 3.65μ. 7.59μ. – 7.20μ. 45″1 – 46″0
2 60″6 – 61″ 3.64μ. – 3.50μ. 7.19μ. – 6.80μ. 46″1 – 47″0
1 61″1 – 61″5 3.49μ. – 3.35μ. 6.79μ. – 6.40μ. 47″1 – 48″0
0 61″6 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48″1 και άνω
12
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
ΔΡΟΜΟΣ
200μ.
ΑΛΜΑ ΣΕ
ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
βάρος σφαίρας 4κ.
ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
50μ. Ελεύθερο
20 μέχρι 26″5 5.15μ. και άνω 11.00μ. και άνω έως 31″0
19 26″6 – 27″ 5.14μ. – 5.00μ. 10.99μ. – 10.60μ. 31″1 – 32″0
18 27″1 – 27″5 4.99μ. – 4.85μ. 10.59μ. – 10.20μ. 32″1 – 33″0
17 27″6 – 28″ 4.84μ. – 4.70μ. 10.19μ. – 9.80μ. 33″1 – 34″0
16 28″1 – 28″5 4.69μ. – 4.55μ. 9.79μ. – 9.40μ. 34″1 – 35″0
15 28″6 – 29″ 4.54μ. – 4.40μ. 9.39μ. – 9.00μ. 35″1 – 36″0
14 29″1 – 29″5 4.39μ. – 4.25μ. 8.99μ. – 8.60μ. 36″1 – 37″0
13 29″6 – 30″ 4.24μ. – 4.10μ. 8.59μ. – 8.20μ. 37″1 – 38″0
12 30″1 – 30″5 4.09μ. – 3.95μ. 8.19μ. – 7.80μ. 38″1 – 39″0
11 30″6 – 31″ 3.94μ. – 3.80μ. 7.79μ. – 7.40μ. 39″1 – 40″0
10 31″1 – 31″5 3.79μ. – 3.65μ. 7.39μ. – 7.00μ. 40″1 – 41″0
9 31″6 – 32″ 3.64μ. – 3.50μ. 6.99μ. – 6.60μ. 41″1 – 42″0
8 32″1 – 32″5 3.49μ. – 3.35μ. 6.59μ. – 6.20μ. 42″1 – 43″0
7 32″6 – 33″ 3.34μ. – 3.20μ. 6.19μ. – 5.80μ. 43″1 – 44″0
6 33″1 – 33″5 3.19μ. – 3.05μ. 5.79μ. – 5.40μ. 44″1 – 45″0
5 33″6 – 34″ 3.04μ. – 2.90μ. 5.39μ. – 5.00μ. 45″1 – 46″0
4 34″1 – 34″5 2.89μ. – 2.75μ. 4.99μ. – 4.60μ. 46″1 – 47″0
3 34″6 – 35″ 2.74μ. – 2.60μ. 4.59μ. – 4.20μ. 47″1 – 48″0
2 35″1 – 35″5 2.59μ. – 2.45μ. 4.19μ. – 3.80μ. 48″1 – 49″0
1 35″6 – 36″ 2.44μ. – 2.30μ. 3.79μ. – 3.40μ. 49″1 – 50″0
0 36″1και άνω 2.29μ. και κάτω 3.39μ. και κάτω 50″1 και άνω
Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη. 0 μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.
4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
α. Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Στο Τμήμα αυτό εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόμοι, Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που υπηρετούν στο Σώμα της Πυροσβεστικής.
β. Οι ενδιαφερόμενοι για τα Τμήματα:
– Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τμήματα αυτά δεν μπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση- βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή.
Όσοι εισάγονται στα Τμήματα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του Τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το συγκεκριμένο Τμήμα.
– Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οφείλουν βάσει του καλλιτεχνικού χαρακτήρα που διέπει τη φύση των οικείων Σπουδών, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στις ακόλουθες ανά Κατεύθυνση Ειδικεύσεις:
1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής:
Μονωδία, Πιάνο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο, Όμποε, Φλάουτο, Κλαρινέτο, Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι, Τούμπα, Κρουστά, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.
2) Βυζαντινής Μουσικής: Ερμηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές.
3) Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής: Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική,
Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιΐα – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική),
Δημοτικό Τραγούδι – Φωνητική Εκτέλεση Έγχορδα (Λύρα / Βιολί)
Αυλός (Κλαρίνο / Καβάλι / Νέϊ / Φλογέρα / Ζουρνάς / Άσκαυλός),
Νυκτά (Κανονάκι / Ούτι / Λαούτο / Ταμπουρά / Τρίχορδο Μπουζούκι),
Χάλκινα Πνευστά (Τρομπόνι / Κορνέτα / Τρομπέτα),
Κρουστά, Σαντούρι, Εφαρμοσμένες Μουσικές Σπουδές
4) Σύγχρονης Μουσικής:
Σύνθεση, Ακορντεόν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Κατευθύνσεις, τις Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειμένων και το διδακτικό προσωπικό, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 2310-891281) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: http://www.uom.gr
– Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τμήμα παρέχει πτυχία στις εξής κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήμες. Ο υποψήφιος που επιθυμεί να ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειμένου να αποκτήσει πτυχίο με ειδίκευση σε κάποιο μουσικό όργανο, στη μονωδία ή στη μουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στο αντικείμενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ionio.gr/depts/music.
– Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το Τμήμα αυτό όποιος δεν έχει κατακτημένο ήδη ένα καλό επίπεδο μουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά παραδοσιακά όργανα.
– Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη για να καλύπτει και το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.
γ. Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορούν να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δίνονται στα τηλέφωνα: 210-6204714 & 8070088 (Αθήνα), 2310-397732 & 301784 (Θεσσαλονίκη), 26530-41281, 42160, 41236 (Βελλά-Ιωάννινα), 2810-232193 & 239123
(Ηράκλειο).
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με το σύστημα που καθιερώνει ο νόμος 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και οι Στρατιωτικές και οι λοιπές Σχολές που υπάγονται στο σύστημα έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε πέντε επιστημονικά πεδία, τα οποία είναι:
1. Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως τις θεωρητικές Σχολές, όπως φιλολογικές, νομικές, κοινωνιολογικές κ.λ.π.,
2. Θετικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει Σχολές Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας κ.λ.π.,
3. Επιστημών Υγείας, το οποίο περιλαμβάνει τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές κ.λ.π. Σχολές,
4. Τεχνολογικών Επιστημών, το οποίο περιλαμβάνει τις Αρχιτεκτονικές, Πολυτεχνικές κ.λ.π. Σχολές,
5. Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, το οποίο περιλαμβάνει τις Οικονομικές, Χρηματοοικονο__________μικές κ.λ.π. Σχολές.
Αναλυτικά η κατάταξη των Τμημάτων στα παραπάνω επιστημονικά πεδία παρατίθεται στο μηχανογραφικό δελτίο κάθε έτους
Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Από το ενιαίο σύστημα εισαγωγής εξαιρούνται το Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ TEXNΩN της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), το Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και το Τμήμα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα). Η εισαγωγή στα τμήματα αυτά γίνεται κατ’ εξαίρεση του γενικού συστήματος, με βάση τον βαθμό που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά η καθεμιά από τις Σχολές αυτές, στις οποίες κατατίθενται μαζί με τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Από τις Σχολές αυτές επίσης δίδονται και οι σχετικές πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβολής των δικαιολογητικών
συμμετοχής σε αυτές.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η εισαγωγή στις παραπάνω Σχολές και στα Τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με βάση τα μόρια που προκύπτουν από το άθροισμα των γινομένων του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης και των Βαθμών Πρόσβασης των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», καθώς και του βαθμού του τυχόν απαιτούμενου ειδικού μαθήματος με τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, βαθμός ειδικού μαθήματος είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών που σημείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά μαθήματα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τμήματος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούμενο ειδικό μάθημα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό βαθμό τουλάχιστον ίσο με τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίμακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα μαθήματα αυτά το παραπάνω ελάχιστο όριο βαθμολογίας και βαθμός ειδικού μαθήματος, για τον υπολογισμό των μορίων, είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο αυτών ειδικών μαθημάτων.
Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:
– 8 για το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης,
– 1,3 για το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω,
– 0,7 για το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τα παρακάτω.
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες ανάλογα με το τμήμα είναι:
– 2 για τα Τμήματα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής), της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Παν/μίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του ίδιου Παν/μίου,
– 2 για τα Τμήματα που απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο ή Αρμονία και Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,
– 1 για τα λοιπά Τμήματα που απαιτείται ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών, Διεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και
– 2 για τα ΤΕΦΑΑ.
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο
• Τα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας κατά επιστημονικό πεδίο είναι:
Ι. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»
α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)
β) Ιστορία (υποχρεωτικό μάθημα θεωρητικής κατεύθυνσης)
II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών»
α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).
III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας»
α) Βιολογία (υποχρεωτικό __________μάθημα θετικής κατεύθυνσης)
β) Χημεία (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης).
IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών»
α) Μαθηματικά (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό μάθημα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).
V. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης»
α) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)
β) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (μάθημα γενικής παιδείας).
• Αντικατάσταση μαθήματος αυξημένης βαρύτητας επιτρέπεται μόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Τα μαθήματα γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω μαθήματα αυξημένης βαρύτητας αντίστοιχα κατά επιστημονικό πεδίο είναι:
Ι. Επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών»
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου
II. Επιστημονικό πεδίο «Θετικών Επιστημών»
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα
III. Επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Υγείας»
α) Βιολογία
β) Νεοελληνική Γλώσσα
IV. Επιστημονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστημών»
α) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα
Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και δεν πάρουν μέρος στην εξέταση του μαθήματος αυτού τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο συγκεκριμένο μάθημα και πήραν γραπτό βαθμό μηδέν (0).

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για κάθε επιστημονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισμός των μορίων γίνεται ως ακολούθως:
Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης και οι βαθμοί των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με τους αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόμενα και το άθροισμα αυτό πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100). Δηλαδή, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθμός πρόσβασης β’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ100. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα μαθήματα
αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, τότε οι βαθμοί των μαθημάτων που τα αντικαθιστούν πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους συντελεστές τους.
Για τα τμήματα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθμός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθμός πρόσβασης α’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ1,3) + (βαθμός πρόσβασης β’ μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθμός ειδικού μαθήματος Χ1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100 Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το εξής υποθετικό παράδειγμα:
Υποθέτουμε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, έχει δε Γενικό Βαθμό Πρόσβασης 17,63 και βαθμό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8 στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα Αγγλικά 12,4. 0 υποψήφιος αυτός θα έχει:
– Στο ΠΡΩΤΟ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808 για το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288
για τα τμήματα Μ.Μ.Ε., σύνολο μορίων = (17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048
– Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστημονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, σύνολο μορίων = (17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252

ΑΙΤΗΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόμενος για να εισαχθεί στις Σχολές και στα Τμήματα της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο, στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιμήσεις του για τις Σχολές και τα Τμήματα που επιθυμεί να εισαχθεί.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο όσες Σχολές επιθυμεί, από αυτές που περιλαμβάνονται
σε ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία:
α. Αν επιλέξει ένα μόνο από τα πέντε επιστημονικά πεδία πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του συγκεκριμένου πεδίου ή στα μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ. υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης μπορεί να δηλώσει το 1ο επιστημονικό πεδίο αφού τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι μαθήματα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος. Για να δηλώσει π.χ. το 3ο επιστημονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας που αντικαθιστούν τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστημονικό πεδίο είναι η
Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
β. Αν επιλέξει δύο επιστημονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα μαθήματα της κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκε το σχολικό έτος που απέκτησε την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστημονικό πεδίο που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου είτε είναι μαθήματα κατεύθυνσης, είτε είναι μαθήματα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ. αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστημονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο
έχει ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα Μαθηματικά και τη Φυσική τα οποία είναι μαθήματα τεχνολογικής κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου».
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο επιστημονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε Δ/νση ή Γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο χορήγησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ». Μαζί με την αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλονται επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου και φωτοαντίγραφο της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται
από τον υπάλληλο παραλαβής με την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Η αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό το λόγο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο από τον Υπουργό Παιδείας (το μήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα μέσα ενημέρωσης. Για φέτος, η προθεσμία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων υπολογίζεται να αρχίσει στις αρχές του Ιουλίου.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να διευκολυνθούν και να έχουν άνεση χρόνου για να μελετήσουν τις οδηγίες σωστής συμπλήρωσης της αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου αλλά και για να αναζητήσουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα Τμήματα και τις Σχολές που τους ενδιαφέρουν, μπορούν έγκαιρα και αρκετά πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής, να προμηθευτούν το υπόδειγμα του μηχανογραφικού δελτίου είτε από το Λύκειο είτε από το διαδίκτυο στην επίσημη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας : http://www.ypepth.gr/exams. Αφού το εκτυπώσουν και μελετήσουν και τις αναλυτικές οδηγίες, το συμπληρώνουν και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια επιτροπή. Στο έντυπο αυτό μπορούν να σημειώσουν τις επιλογές τους, αφού τις συζητήσουν και με τους γονείς τους, τις οποίες θα υποδείξουν στον εντεταλμένο για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή.
Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλος, αφού καταχωρήσει τις επιλογές του υποψηφίου στον υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίνει στον υποψήφιο για να το παραβάλει με τις σημειώσεις του και να διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώρηση. Μετά τον έλεγχο αυτό και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των ενδεχόμενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το μηχανογραφικό δελτίο που παρέλαβε σε τρία (3) αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά
παραδίδεται στον υποψήφιο, το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ. Ε. για ένα έτος και το τρίτο στέλνεται στο Υπουργείο Παιδείας, όπου και φυλάσσεται για ένα έτος και μετά καταστρέφεται.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:
– στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια στον έλεγχο που πραγματοποιούν στο αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού τους δελτίου, αφού μετά την οριστική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καμιά αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.
– στην προθεσμία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο υποψήφιος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του ΚΕΦ. Α’ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) μετέχει στην επιλογή μόνο για τις Σχολές και τα Τμήματα για τα οποία δήλωσε προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο και με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίνουν ο Γενικός Βαθμός Πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.
Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα με τις επιλογές του, ένα σύνολο μορίων για τις Σχολές κάθε επιστημονικού πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, οπότε ειδικά και μόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό σύνολο μορίων με την προσθήκη του γινομένου του βαθμού στο ειδικό μάθημα με τον αντίστοιχο συντελεστή.
Για τις Σχολές που είναι κοινές στα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του στις συγκεκριμένες Σχολές το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε επιστημονικό πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. Αντίθετα, για τα Τμήματα που είναι κοινά σε δύο επιστημονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο προτίμησης του υποψηφίου.
Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων για κάθε Σχολή με την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος που εισάγεται σε κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει επιτύχει Γενικό Βαθμό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού βαθμού ή έχει συγκεντρώσει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων για κάθε Σχολή ή Τμήμα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου Τμήματος προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθμία και στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του οικείου επιστημονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε το συγκεκριμένο Τμήμα ο καθένας από τους ισοβαθμούντες.
Η σειρά προτίμησης λαμβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία με τον τελευταίο εισαγόμενο σε Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη Σχολή αυτή με προγενέστερη προτίμηση.
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν με το σύνολο των μορίων του εισάγεται σε περισσότερες από μια Σχολές από αυτές που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται από την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία του σύμφωνα με τις βάσεις προηγούμενου έτους.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να δηλώνει, με όποια σειρά επιθυμεί, τις Σχολές ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Δηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει Σχολές από το 2ο και το 4ο επιστημονικό πεδίο, μπορεί να δηλώνει ως πρώτη προτίμηση σημειώνοντας __________την ένδειξη 1 στην οικεία θέση το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου
επιστημονικού πεδίου, ως δεύτερη προτίμηση με την ένδειξη 2 το Τμήμα Μαθηματικών Αθήνας του δεύτερου επιστημονικού πεδίου, ως τρίτη προτίμηση με την ένδειξη 3 το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου επιστημονικού πεδίου κ.ο.κ.
Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίμηση για Σχολή η οποία περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε, τη δηλώνει ΜΟΝΟ μια φορά από όποιο επιστημονικό πεδίο επιθυμεί.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.3687/2008 οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, διατηρούν αυτό το δικαίωμα για 2 μόνο χρόνια μετά την τελευταία εξέτασή τους. Δηλαδή εφέτος υποψήφιοι με το 10% μπορούν να είναι μόνο όσοι απέκτησαν Βεβαίωση Πρόσβασης το 2008 ή το 2009. Για τον υπολογισμό των μορίων και την επιλογή των επιστημονικών πεδίων αυτών των υποψηφίων, οι οποίοι φέτος επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων, ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. Φ253/Β6/28934 (ΦΕΚ391Β’/2006) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α’ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) που αναφέρονται στη βάση για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ισχύουν και για την κατηγορία των υποψηφίων
αυτών.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%
Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες,
λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση
– αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Evans, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από
φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από συμπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη με πνευμονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από μονήρη κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορμό, από παθήσεις του μυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν μόνιμη διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσμα εξώθησης 3 ή clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς (ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή μερική κολεκτομή. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή θα γίνει με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό του απολυτηρίου από το Λύκειο (ανεξάρτητα από το αν για την απόκτησή του οι μαθητές αυτοί εξετάστηκαν στα αντίστοιχα μαθήματα σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας) κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγηθούν οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία υποψήφιοι με βάση το έτος γέννησής τους.
Για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος, η οποία θα αποσταλεί στα Λύκεια και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα http://www.ypepth.gr/exams.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Η κατάταξη των Σχολών και Τμημάτων κατά επιστημονικό πεδίο, τα τυχόν ειδικά μαθήματα που απαιτούνται και άλλες χρήσιμες πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στο μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας : http://www.ypepth.gr/exams. Στις αρχές του 2010 θα αναρτηθεί το μηχανογραφικό δελτίο του 2010, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τυχόν νέα τμήματα ή άλλες αλλαγές που θα ισχύσουν για το νέο ακαδημαϊκό έτος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ A' ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2909 /2001)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ _________ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕYΣΗΣ
…………………………… ……………….200….
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ……………………………
…….. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………………… ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………
ΚΩΔ. ΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ …………………….
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: …………………………………………..
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001)
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………………………………………………….. του
………………………………….. και της …………………………………… με Κωδικό Αριθμό …………………………..,
κάτοχος του αριθμ. …………………………………….απολυτηρίου ή πτυχίου που εκδόθηκε από το
…………………………………………………………………………………………….. συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις των παρακάτω
μαθημάτων ………………………………………………………………………………………….. Κατεύθυνσης (Κύκλος
……………………………………………………….) της ……τάξης ……………………….. Γενικού Λυκείου, που διενεργήθηκαν σε εθνικό
επίπεδο το σχολικό έτος ……………………….
Η προφορική και γραπτή επίδοσή του και οι βαθμοί πρόσβασης για κάθε μάθημα είναι:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
3. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
4. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Γ) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝO ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
…………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ …………………………………………………………………………….( )
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
……………….
(ΤΣ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ
19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
YΠΟΔΕΙΓΜΑ B' ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2909 /2001)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
…………………………… ……………….200….
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ……………………………..
…….. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………………… ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………
ΚΩΔ. ΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ …………………….
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: …………………………………………..
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001)
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………………………………………………….. του
………………………………….. και της …………………………………… με Κωδικό Αριθμό …………………………..,
κάτοχος του αριθμ. …………………………………….απολυτηρίου ή πτυχίου που εκδόθηκε από το
…………………………………………………………………………………………….. συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις των παρακάτω
μαθημάτων ………………………………………………………………………………………….. Κατεύθυνσης (Κύκλος
……………………………………………………….) της ……τάξης ……………………….. Γενικού Λυκείου, που διενεργήθηκαν σε εθνικό
επίπεδο το σχολικό έτος ……………………….
Η προφορική και γραπτή επίδοσή του και οι βαθμοί πρόσβασης για κάθε μάθημα είναι:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
3. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
4. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Γ) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝO ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
…………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
* ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ……………………………………………………………………….( )
* ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ……………………………………………………………………….( )
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ……………………………………………………………………………..( )
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
……………….
(ΤΣ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ
* Στην περίπτωση Εσπερινού Λυκείου οι αντίστοιχες τάξεις είναι οι Γ' και Δ'__