Για το λόγο αυτ…

by kwlwglw

Για το λόγο αυτό στον απόφοιτο Γενικού Λυκείου εκτός από το
απολυτήριο χορηγείται και σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», η απόκτηση της οποίας είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα
πρόσβασης του κατόχου της στην ανώτατη εκπαίδευση, µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το κεφάλαιο Α’ του
2ου µέρους του παρόντος φυλλαδίου.