παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946

by kwlwglw

παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946

“Με φυλάκισιν ή με χρηματικήν ποινήν ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:”
15. Οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας κατά τον παρόντα νόμον εκδιδομένας αγορανομικάς διατάξεις και άλλας Αστυνομικάς Διατάξεις ρυθμιζούσας αγορανομικά αντικείμενα.