παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946

by kwlwglw

παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946

Αρθρο: 30
Ημ/νία: 01.02.2011
Ημ/νία Ισχύος: 20.10.1946
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Λήμματα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σχόλια
Η εντός ” ” φράση στην αρχή του παρόντος άρθρου τίθεται όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 2 ΝΔ 69/1974 (ΦΕΚ Α’ 268).

Προηγουμένως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 άρθρου 1 ΝΔ 218/1973 (ΦΕΚ Α’ 270), το οποίο άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 1 ΝΔ 69/1974.

=====================================

– Η παρ. 20 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 1 Ν 1732/1987.

– Oι παρ. 1, 2, 3, 4, 11 και 20 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 άρθρου 1 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α’ 115).

– Οι παρ. 7, 9 και 14 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α’ 115).

– Οι παρ. 8, 10 και 19 καταργήθηκαν με την παρ. 1α άρθρου 14 Ν. 3668/2008 (ΦΕΚ Α’ 115).

– Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 1 Ν. 3668/2008, τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4, 11, 14 και 20 του παρόντος ορίζονται στο διπλάσιο, αν εντός ενός (1) έτους το ίδιο πρόσωπο τελέσει εκ νέου την ίδια παράβαση. Ο διπλασιασμός υπολογίζεται επί του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου.

=========================================

– Η παρ. 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8/1.2.2011).
Κείμενο Αρθρου
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Ποινικαί διατάξεις

παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946
“Με φυλάκισιν ή με χρηματικήν ποινήν ή και δι’ αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται:”
15. Οι οπωσδήποτε παραβαίνοντες τας κατά τον παρόντα νόμον εκδιδομένας αγορανομικάς διατάξεις και άλλας Αστυνομικάς Διατάξεις ρυθμιζούσας αγορανομικά αντικείμενα.