Μετά από αίτηση…

by kwlwglw

Μετά από αίτηση αναστολής που κατέθεσε ο μαθητής κατά της Πράξης της Λυκειακής Επιτροπής στο Δ.Ε.Α. ,εξεδόθη απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής του μαθητή με το αιτιολογικό ότι η άμεση εκτέλεση της πράξεως θα επιφέρει σε αυτόν βλάβη, η οποία δεν θα μπορεί να επανορθωθεί αν τυχόν γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως.
Και τούτο διότι κατά τη διαδικασία εξαγωγής των τελικών αποτελεσμάτων, θα ελλείπει παντελώς η βαθμολογία του συγκεκριμένου μαθήματος, με αποτέλεσμα την οπωσδήποτε, μειωμένη βαθμολογία του , λόγω ακριβώς του μηδενισμού του γραπτού του.
Αυτό θα επηρεάσει τη συνολική βαθμολογία αυτού και ως εκ τούτου την τυχόν δυνατότητα εισαγωγής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το αμέσως επόμενο ακαδημαικό έτος.
Εν όψει των παραπάνω το δικαστήριο έκρινε ως κατάλληλο μέτρο για την παροχή προστασίας, τη βαθμολόγηση, προσωρινά, του εν λόγω γραπτού, με βάση το περιεχόμενο αυτού στη συνολική βαθμολογία του μαθητή, προκειμένου να κριθεί αν εκ τη συνολικής βαθμολογίας αυτής θα συμπεριληφθεί στους πίνακες επιτυχόντων.Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι δεν θα δημιουργηθεί ανωμαλία στη διοίκηση, εφόσον, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ακυρώσεως η εν λόγω, μετά την βαθμολόγηση, εγγραφή του ως άνω μαθητή θα είναι ανίσχυρος.