ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. Ενηµερωτικό φυλλάδιο

by kwlwglw

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ενηµερωτικό φυλλάδιο
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1. Πρόλογος σελ. 3
2. Κατηγορίες µαθηµάτων της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου
– Τρόπος εξέτασής τους σελ. 4
3. Προϋποθέσεις απόλυσης – Βαθµός Απολυτηρίου σελ. 4
4. «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση σελ. 4
5. Αίτηση-∆ήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις -δικαιολογητικά σελ. 7
6. ∆ικαιούχοι πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση σελ. 8
7. Ειδικά µαθήµατα – προκαταρκτικές εξετάσεις – πρακτικές δοκιµασίες σελ. 8
8. Επιστηµονικά Πεδία σελ. 13
9. Μαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας – συντελεστές σελ. 13
10. Τρόπος υπολογισµού µορίων επιλογής για την ανώτατη εκπαίδευση σελ. 14
11. Αίτηση – Μηχανογραφικό ∆ελτίο και απαιτούµενα δικαιολογητικά σελ. 15
12. Τρόπος επιλογής εισαγοµένων στην ανώτατη εκπαίδευση σελ. 16
13. Τρόπος επιλογής εισαγοµένων στην ανώτατη εκπαίδευση µε το 10%
των θέσεων εισακτέων σελ. 16
14 Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές
παθήσεις σε ποσοστό 5% σελ. 17
15. Κατάταξη σχολών στα επιστηµονικά πεδία – Μηχανογραφικό ∆ελτίο σελ. 17
16. Παράρτηµα – Υποδείγµατα Α΄ και Β΄ «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» Πρόσβασης σελ. 18 -19 3
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2010

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι η παροχή των βασικότερων πληροφοριών σχετικά µε τους µαθητές, οι οποίοι
φοιτούν το σχολικό έτος 2009-2010 στην τελευταία τάξη Γενικού Λυκείου (από το σχολικό έτος 2006-2007 τα Ενιαία
Λύκεια µετονοµάστηκαν σε Γενικά Λύκεια). ∆ιευκρινίζεται ότι, επειδή στο σύστηµα εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση
έχουν ενταχθεί και τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ), οι Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων
∆υνάµεων, της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού και οι Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες προκειµένου να διασφαλιστεί η αντικειµενικότητα της επιλογής των εισαγοµένων στις σχολές
αυτές, για λόγους συντοµίας, όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος “ανώτατη εκπαίδευση” νοείται ότι εµπεριέχονται σε
αυτόν και όλες οι παραπάνω Σχολές, ανεξάρτητα από τη βαθµίδα εκπαίδευσης στην οποία εντάσσονται σύµφωνα µε τις
οργανικές τους διατάξεις.
Με τις απολυτήριες εξετάσεις στα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας και σε εθνικό επίπεδο στην
τελευταία τάξη του Λυκείου επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθµός αφοµοίωσης των διδαχθέντων και ο βαθµός ανάπτυξης
της κριτικής ικανότητας του µαθητή, καθώς και να διαπιστωθεί αν ο µαθητής διαθέτει το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που
απαιτείται για την απόκτηση του απολυτηρίου. Παράλληλα, µε την αντικειµενικοποίηση των εξετάσεων των µαθηµάτων
που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, δίδεται η δυνατότητα να αποτελέσουν οι βαθµοί των µαθηµάτων αυτών τα κριτήρια
επιλογής των εισαγοµένων στην ανώτατη εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό στον απόφοιτο Γενικού Λυκείου εκτός από το
απολυτήριο χορηγείται και σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», η απόκτηση της οποίας είναι απαραίτητη για τη δυνατότητα
πρόσβασης του κατόχου της στην ανώτατη εκπαίδευση, µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το κεφάλαιο Α’ του
2ου µέρους του παρόντος φυλλαδίου.
Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» αυτή χορηγείται και σε παλαιούς απόφοιτους ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που εντάσσονται στο
σύστηµα µετά από συµµετοχή στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο.
Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήµατος αυτού είναι ότι βασίζεται ως προς τα κριτήρια επιλογής των εισαγοµένων
τελειοφοίτων σε βαθµολογικά δεδοµένα προφορικής και γραπτής εξέτασης µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού
Λυκείου, τα οποία είναι αποδεσµευµένα από τα αντίστοιχα που λαµβάνονται υπόψη για την αποφοίτηση και την
απόκτηση του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου. Οι απόφοιτοι Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου προηγούµενων ετών µπορούν
να επιδιώξουν τη βελτίωση της βαθµολογίας τους µετέχοντας εκ νέου στις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων της τελευταίας
τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και για την εισαγωγή τους λαµβάνονται υπόψη τα βαθµολογικά δεδοµένα της
τελευταίας αυτής γραπτής τους εξέτασης. Για όσους αποφοίτους συµµετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα αµέσως δύο
επόµενα έτη απ’ αυτό της αποφοίτησής τους λαµβάνεται υπόψη και ο προφορικός βαθµός που σηµείωσαν όταν
φοιτούσαν στην τελευταία τάξη, ο οποίος προσαρµόζεται αν απαιτείται κάθε φορά προς το γραπτό βαθµό, ενώ για όσους
συµµετέχουν µετά την παρέλευση δύο ετών από τη λήψη του απολυτηρίου λαµβάνονται υπόψη µόνο οι γραπτοί βαθµοί
της τελευταίας αυτής εξέτασής τους.
Οι τελειόφοιτοι που επιθυµούν την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση είναι απαραίτητο να είναι καλά
ενηµερωµένοι σχετικά µε τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις λήψης του απολυτηρίου καθώς και για τις διαδικασίες και
τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Για την καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων το
φυλλάδιο αυτό χωρίζεται σε δύο µέρη.
Στο πρώτο µέρος περιγράφεται ο τρόπος και οι διαδικασίες απόλυσης από το Γενικό Λύκειο καθώς και οι προϋποθέσεις
απόκτησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ στο δεύτερο αναλύεται ο τρόπος και
τα κριτήρια εισαγωγής στις Σχολές ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και στις Σχολές
αρµοδιότητας άλλων Υπουργείων που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα αυτό. 4
ΜΕΡΟΣ 1ο
ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ –
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τα µαθήµατα στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου διακρίνονται σε µαθήµατα Γενικής Παιδείας, Κατεύθυνσης και
Επιλογής.
Τα µαθήµατα αυτά διακρίνονται, επίσης, ανάλογα µε τον τρόπο εξέτασής τους σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα σε
µαθήµατα τα οποία:
α) εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας (εξετάζονται σε θέµατα που επιλέγονται µε ευθύνη των διδασκόντων το
κάθε µάθηµα στο οικείο Λύκειο),
β) εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο (εξετάζονται ταυτόχρονα και µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα για όλα τα Λύκεια).
γ) δεν εξετάζονται γραπτά.
Τα µαθήµατα που εξετάζονται γραπτά, είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας είτε σε εθνικό επίπεδο, είναι ισοδύναµα και
µετέχουν ισότιµα στη διαµόρφωση του βαθµού του απολυτηρίου. Τα µαθήµατα που δεν εξετάζονται γραπτά δεν
λαµβάνονται υπόψη για την απόλυση ούτε φυσικά για τη διαµόρφωση του βαθµού του απολυτηρίου.
Αντίθετα, για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση λαµβάνονται υπόψη ΜΟΝΟ τα µαθήµατα που
εξετάζονται γραπτά σε εθνικό επίπεδο.
Τα µαθήµατα επιλογής εξετάζονται γραπτά σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Κατ’ εξαίρεση το µάθηµα επιλογής της
τελευταίας τάξης «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας», µπορεί να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, αφού ο υποψήφιος το
δηλώσει µε την Αίτηση – ∆ήλωση του Φεβρουαρίου (βλ.ΚΕΦ ∆΄).Η διάκριση αυτή γίνεται επειδή το συγκεκριµένο µάθηµα
λαµβάνεται υπόψη ως µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας για τις Σχολές και τα Τµήµατα του πέµπτου (5ου) επιστηµονικού
πεδίου «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης». Τονίζεται ιδιαίτερα στο σηµείο αυτό ότι οι µαθητές που θα εξεταστούν
στο συγκεκριµένο µάθηµα σε επίπεδο σχολικής µονάδας δεν µπορούν στη συνέχεια, αν το επιθυµούν, να δηλώσουν
Σχολές του 5ου Επιστηµονικού Πεδίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε δύο (2) τετράµηνα. Ο µαθητής κατά τη διάρκεια κάθε τετραµήνου αξιολογείται για καθένα
από τα διδασκόµενα µαθήµατα µε βάση τη συµµετοχή του στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, την επιµέλεια και το
ενδιαφέρον του για το συγκεκριµένο µάθηµα, τις επιδόσεις στις γραπτές δοκιµασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι
και στο σχολείο και από τον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του µαθητή, όπου αυτός τηρείται. Η αξιολόγηση
αυτή εκφράζεται µε τον προφορικό βαθµό κάθε τετραµήνου. Η τελική αξιολόγηση του µαθητή προκύπτει από τον
προφορικό του βαθµό και τον τελικό γραπτό βαθµό ως ακολούθως:
Προφορικός βαθµός του µαθήµατος είναι ο µέσος όρος των βαθµών των δύο τετραµήνων.
Γραπτός βαθµός του µαθήµατος είναι ο βαθµός που θα επιτύχει ο µαθητής στις τελικές εξετάσεις που διενεργούνται
στο τέλος του διδακτικού έτους σε κάθε µάθηµα, όπως αυτός προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις που
ισχύουν κάθε φορά.
Βαθµός ετήσιας επίδοσης για κάθε µάθηµα είναι ο µέσος όρος του προφορικού και του γραπτού βαθµού.
Γενικός Μέσος Όρος του µαθητή είναι ο µέσος όρος των βαθµών ετήσιας επίδοσης όλων των µαθηµάτων που
εξετάζονται γραπτά (είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας).
Ο µαθητής απολύεται από το Λύκειο, αν ο Γενικός Μέσος Όρος του στην τελευταία τάξη είναι ίσος ή
µεγαλύτερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).
Βαθµός απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου είναι ο Γ.Μ.Ο. της τελευταίας τάξης.
Κατά την αναγωγή των βαθµών στην εικοσάβαθµη κλίµακα ή την εξαγωγή του µέσου όρου, ο υπολογισµός των βαθµών
γίνεται µε προσέγγιση δεκάτου, εφόσον προκύπτει δεκαδικός αριθµός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕYΣΗ
Σε όσους αποκτούν το απολυτήριο Γενικού Λυκείου µετά από συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των µαθηµάτων
που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε όλους τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου Ενιαίου ή άλλου τύπου ή
ισότιµου σχολείου οι οποίοι λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις των ανωτέρω µαθηµάτων, χορηγείται «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στην οποία αναγράφονται τα βαθµολογικά δεδοµένα των µαθηµάτων που
εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο, τα οποία και λαµβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.
Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται στον τελειόφοιτο ή στον απόφοιτο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το έτος που πήρε µέρος στις
εξετάσεις έστω και ενός µόνο από τα µαθήµατα της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε ως
τελειόφοιτος (µαθητής τελευταίας τάξης) είτε ως απόφοιτος (κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιµου σχολείου5
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από προηγούµενο έτος). Σε κάθε περίπτωση «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που κατέχει απόφοιτος από
προηγούµενο έτος παύει να ισχύει εφόσον του χορηγείται νέα.
Ειδικότερα, κάθε έτος η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση χορηγείται:
α) Στους τελειοφοίτους (µαθητές της τελευταίας τάξης) Γενικού Λυκείου που προάγονται και λαµβάνουν απολυτήριο
µετά από συµµετοχή στις εξετάσεις των έξι (6) µαθηµάτων [ή των επτά (7), αν εξεταστούν και στο µάθηµα επιλογής
«Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας»] που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι τελειόφοιτοι
προηγούµενων ετών που δεν έχουν επιτύχει την απόλυσή τους από το Λύκειο.
β) Στους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» από προηγούµενο σχολικό έτος οι οποίοι συµµετέχουν
το έτος αυτό στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,
προκειµένου να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους.
γ) Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού, Ενιαίου ή παλαιού τύπου Λυκείου ή άλλου σχολείου δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που δεν κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» από προηγούµενο σχολικό έτος, οι οποίοι συµµετέχουν το έτος αυτό στις
εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,
προκειµένου να αποκτήσουν δικαίωµα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση µε το νέο σύστηµα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» περιλαµβάνεται στα υποχρεωτικά εξεταζόµενα σε εθνικό
επίπεδο µαθήµατα για τους υποψηφίους ΜΟΝΟ εφόσον δήλωσαν εξέταση στο µάθηµα αυτό στην ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ
του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ∆’.
Στη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που θα εκδοθεί το έτος 2010:
― σε όσους υπάγονται στην περίπτωση α οι οποίοι έχουν προαχθεί από τη Β’ Λυκείου µε ενδοσχολικές εξετάσεις
αναγράφονται ο προφορικός βαθµός µετά την ενδεχόµενη προσαρµογή του, ο γραπτός βαθµός κάθε µαθήµατος, ο
βαθµός πρόσβασης για κάθε µάθηµα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης
(υπόδειγµα Α’ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ). Σε όσους υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση α και οι οποίοι
µέχρι το σχολικό έτος 2003-04 είχαν προαχθεί από την προτελευταία τάξη του Ενιαίου Λυκείου ύστερα από συµµετοχή
τους στις εξετάσεις της προτελευταίας τάξης Ενιαίου Λυκείου που διενεργούνταν σε εθνικό επίπεδο µέχρι και το σχολικό
έτος 2003-04, αναγράφονται ο προφορικός βαθµός µετά την ενδεχόµενη προσαρµογή του και ο γραπτός βαθµός κάθε
µαθήµατος, καθώς και ο βαθµός πρόσβασης για κάθε µάθηµα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, ο βαθµός
Πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου και ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης (υπόδειγµα Β’ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ).
― σε όσους υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση β και είναι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου που λαµβάνουν µέρος στις
εξετάσεις τα αµέσως δύο (2) επόµενα έτη από αυτό που απέκτησαν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου αναγράφονται ο
προφορικός βαθµός µετά την ενδεχόµενη προσαρµογή του και ο γραπτός βαθµός κάθε µαθήµατος καθώς και ο
βαθµός πρόσβασης για κάθε µάθηµα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, ο βαθµός πρόσβασης των δύο
τελευταίων τάξεων του Λυκείου (ο βαθµός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης αναγράφεται µόνο σε όσους έχουν
συµµετάσχει σε εθνικού επιπέδου εξετάσεις στην προτελευταία τάξη) και ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης (υπόδειγµα Α’
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ή Β’ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ κατά περίπτωση).
Αντίθετα, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν αναγράφονται οι προφορικοί βαθµοί των µαθηµάτων της
τελευταίας τάξης και ο βαθµός πρόσβασης της προτελευταίας τάξης (υπόδειγµα Α’ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ).
Προφορικός βαθµός του µαθήµατος για τον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης είναι ο µέσος όρος των βαθµών των
δύο τετραµήνων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ, εκτός και αν αυτός διαφέρει από το
γραπτό βαθµό περισσότερο από δύο (2) µονάδες, οπότε ο προφορικός βαθµός προσαρµόζεται κατά τρόπο που να
διαφέρει του γραπτού µόνο κατά δύο (2) µονάδες. Ειδικότερα:
Αν ο προφορικός βαθµός του µαθήµατος είναι µεγαλύτερος του γραπτού περισσότερο από δύο µονάδες, τότε ο
προφορικός βαθµός µειώνεται τόσο, ώστε να είναι µεγαλύτερος του γραπτού µόνο κατά δύο µονάδες.
Αν ο προφορικός βαθµός του µαθήµατος είναι µικρότερος του γραπτού περισσότερο από δύο µονάδες, τότε ο
προφορικός βαθµός αυξάνεται τόσο, ώστε να είναι µικρότερος του γραπτού µόνο κατά δύο µονάδες. Ο προφορικός
βαθµός δεν αναγράφεται στη “ΒΕΒΑΙΩΣΗ” όσων ανήκουν στην ανωτέρω περίπτωση γ καθώς και σε όσους της
περίπτωσης β λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις µετά την παρέλευση δύο ετών από αυτό που έλαβαν το απολυτήριο του
Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου.
Γραπτός βαθµός κάθε µαθήµατος είναι η επίδοση που σηµείωσε ο κάτοχος της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» στο µάθηµα αυτό στις
εθνικού επιπέδου τελικές γραπτές εξετάσεις της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου. Επισηµαίνεται ότι πάντα
λαµβάνεται υπόψη η επίδοση της πιο πρόσφατης εξέτασης. Αν υποψήφιος δεν πάρει µέρος στην εξέταση
µαθήµατος Κατεύθυνσης, Γενικής Παιδείας ή Επιλογής που επέλεξε να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, τότε
θεωρείται ότι εξετάστηκε στο συγκεκριµένο µάθηµα και πήρε γραπτό βαθµό 0.
Βαθµός πρόσβασης κάθε µαθήµατος είναι το άθροισµα των γινοµένων του προφορικού βαθµού, µετά την ενδεχόµενη
προσαρµογή του κατά τα ανωτέρω, µε συντελεστή 0,3 και του γραπτού βαθµού µε συντελεστή 0,7. ∆ηλαδή για την
πρόσβαση ο βαθµός του µαθήµατος διαµορφώνεται κατά 30% από τον προφορικό και κατά 70% από το γραπτό
βαθµό του µαθήµατος, σε αντίθεση µε την απόλυση στην οποία ο προφορικός και ο γραπτός βαθµός µετέχουν ισότιµα
στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού του µαθήµατος. Για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει προφορικός βαθµός
για διάφορους νόµιµους λόγους σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα ή οι προφορικοί βαθµοί σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν
λαµβάνονται υπόψη, τελικός βαθµός πρόσβασης στα µαθήµατα αυτά είναι ο γραπτός βαθµός στις τελικές εξετάσεις.
Βαθµός πρόσβασης της τάξης είναι ο µέσος όρος των βαθµών πρόσβασης όλων των µαθηµάτων της τάξης στα οποία
εξετάστηκε σε εθνικό επίπεδο ο κάτοχος της “ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ”. ∆ιευκρινίζεται ότι:
― Για όσους δήλωσαν ότι θα εξεταστούν στο µάθηµα «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» σε εθνικό επίπεδο (τελειόφοιτοι ή
απόφοιτοι), ο βαθµός πρόσβασης του µαθήµατος αυτού, όπως προκύπτει σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνεται
υπόψη στον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης της τελευταίας τάξης, ανεξάρτητα από τα επιστηµονικά πεδία που θα
επιλέξουν στο µηχανογραφικό τους δελτίο. 6
Γενικός Βαθµός Πρόσβασης
1. Για τους τελειοφοίτους οι οποίοι έχουν από τη Β’ Λυκείου προαχθεί µε ενδοσχολικές εξετάσεις ο Γενικός Βαθµός
Πρόσβασης διαµορφώνεται από το Μέσο Όρο των Βαθµών Πρόσβασης των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης που
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
2. Για τους τελειοφοίτους που έχουν προαχθεί από την προτελευταία τάξη µε συµµετοχή σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου ο
Γενικός Βαθµός Πρόσβασης διαµορφώνεται από τους βαθµούς πρόσβασης των δύο τελευταίων τάξεων. Ειδικότερα, στη
διαµόρφωση του Γενικού Βαθµού Πρόσβασης συµµετέχει κατά 30% ο βαθµός πρόσβασης της Β’ τάξης και κατά
70% αυτός της Γ’, όπως διαµορφώθηκε από την τελευταία συµµετοχή του στις εξετάσεις. 0 βαθµός πρόσβασης της
προτελευταίας τάξης δε λαµβάνεται υπόψη για την εξαγωγή του Γενικού Βαθµού Πρόσβασης:
― Αν είναι ίσος ή µικρότερος από τον αντίστοιχο της τελευταίας τάξης.
― Αν η προαγωγή στην τάξη αυτή έγινε µε εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής µονάδας σε όλα τα µαθήµατα.
― Αν αποκτήθηκε σε διαφορετικού τύπου σχολείο από αυτό της αποφοίτησης (π.χ. τελείωσε την προτελευταία τάξη στο
εσπερινό Λύκειο και µετά από µετεγγραφή τέλειωσε ηµερήσιο Ενιαίο Λύκειο ή αντίθετα).
3. Για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου που λαµβάνουν µέρος στις φετινές εξετάσεις µετά την παρέλευση δύο ετών από
τη λήψη του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου, καθώς και για τους αποφοίτους άλλου τύπου Λυκείου ή άλλου σχολείου
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαφορετικού από αυτό του Γενικού Λυκείου που λαµβάνουν µέρος στις εξετάσεις των
µαθηµάτων της Γ’ τάξης για να αποκτήσουν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», Γενικός Βαθµός Πρόσβασης είναι ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.)
των γραπτών βαθµών που πέτυχαν στις εξετάσεις όλων των µαθηµάτων της Γ’ τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Κατά τον υπολογισµό του Μ.Ο., ως γραπτός βαθµός των µαθηµάτων στα οποία ο απόφοιτος όφειλε να εξεταστεί αλλά
δεν εξετάστηκε, λαµβάνεται το µηδέν (0).
Εφόσον κατά τον υπολογισµό των βαθµών πρόσβασης προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε, ο Γενικός Βαθµός
Πρόσβασης υπολογίζεται µε προσέγγιση εκατοστού, ενώ ο βαθµός πρόσβασης των µαθηµάτων υπολογίζεται µε
προσέγγιση δεκάτου.
Σηµειώνεται ότι για τη γρήγορη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιλογής των εισαγοµένων στην ανώτατη εκπαίδευση,
τον υπολογισµό των βαθµών πρόσβασης για όλους τους υποψηφίους µε ενιαίο τρόπο και τη διασφάλιση του αδιάβλητου
χαρακτήρα της επιλογής, το Υπουργείο Παιδείας συγκεντρώνει στο τέλος κάθε τετραµήνου τους προφορικούς βαθµούς
όλων των µαθητών στα µαθήµατα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Απευθείας από τα βαθµολογικά κέντρα
συγκεντρώνει, επίσης, και τους γραπτούς βαθµούς των µαθηµάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Ακόµη, λαµβάνει
όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της ακριβούς καταχώρησης των βαθµών στο µηχανογραφικό κέντρο του
Υπουργείου Παιδείας από το οποίο, αφού γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, τυπώνονται µηχανογραφικές καταστάσεις κατά
Λύκειο. Οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται στα Λύκεια και ελέγχονται τόσο από τους καθηγητές του Λυκείου
όσο και από τους ενδιαφερόµενους. Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται στους ενδιαφερόµενους µετά την ολοκλήρωση των
ανωτέρω ελέγχων.
∆ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» το έτος 2010 θα χορηγηθεί µόνο στους τελειοφοίτους του ίδιου έτους και σε
όσους αποφοίτους προηγουµένων ετών λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης που
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο το έτος αυτό.
Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίοι απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» το έτος 2008 ή 2009
και οι οποίοι φέτος επιθυµούν να είναι υποψήφιοι µε το 10% χωρίς νέα εξέταση, θα χρησιµοποιήσουν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ»
που τους χορηγήθηκε στην πιο πρόσφατη συµµετοχή τους στις εξετάσεις και δε θα τους εκδοθεί νέα. Σε όσους από τους
αποφοίτους αυτούς απώλεσαν αποδεδειγµένα τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται αντίγραφο της παλιάς στο οποίο
αναγράφεται χειρόγραφα από το ∆ιευθυντή του Λυκείου η ένδειξη «σε αντικατάσταση λόγω απώλειας της
πρωτότυπης», σφραγίζεται δε και υπογράφεται όπως η πρωτότυπη. Σηµειώνεται ότι γίνεται ηλεκτρονική διασταύρωση
των υποψηφίων των δύο κατηγοριών (90% και 10%) ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να είναι υποψήφιος κάποιος και
µε τις δύο κατηγορίες. Εξυπακούεται ότι για αποφοίτους που δεν παρέλαβαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που δικαιούνταν
προηγούµενο έτος µπορεί να τους παραδοθεί αυτή φέτος. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη «έτος εξέτασης…» θα
συµπληρώνεται µε το έτος που εξετάστηκε στα µαθήµατα της τελευταίας τάξης που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα το 2010 θα χορηγηθεί η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» µε την ένδειξη «σχολικό έτος 2009 – 2010»:
― στους µαθητές της τελευταίας τάξης που θα προαχθούν και θα λάβουν απολυτήριο µετά από συµµετοχή στις
εξετάσεις των έξι µαθηµάτων (ή των επτά, αν εξεταστούν και στο µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας») που
διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο,
― σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Γενικού Λυκείου το σχολικό έτος 2007-2008 ή 2008-2009 αντίστοιχα και οι
οποίοι θα λάβουν µέρος στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε
εθνικό επίπεδο, προκειµένου να βελτιώσουν τη βαθµολογία τους. Για τον υπολογισµό του βαθµού πρόσβασης των
µαθηµάτων των υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη ως προφορικός βαθµός ο µέσος όρος της επίδοσης των δύο
τετραµήνων που είχαν στην τελευταία τάξη πριν την ενδεχόµενη προσαρµογή του, που προβλεπόταν τα προηγούµενα
έτη, µε το γραπτό βαθµό προηγούµενου έτους. Αν ο µέσος αυτός όρος διαφέρει περισσότερο από δύο µονάδες από το
νέο γραπτό, τότε προσαρµόζεται µε τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω, ώστε ο προφορικός βαθµός να διαφέρει από
το γραπτό κατά δύο µονάδες. Σε περίπτωση αλλαγής κατεύθυνσης ή εξέτασης σε µάθηµα στο οποίο, για οποιονδήποτε
νόµιµο λόγο, ο υποψήφιος δεν έχει προφορικό βαθµό, λαµβάνεται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, για τους υπολογισµούς
των βαθµών πρόσβασης µόνο ο γραπτός βαθµός στα µαθήµατα αυτά. Για τον υπολογισµό του νέου Γενικού Βαθµού
Πρόσβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, ο βαθµός πρόσβασης από τη Β’ τάξη λαµβάνεται υπόψη µόνο
αν είναι µεγαλύτερος του νέου βαθµού πρόσβασης της τελευταίας τάξης (ο βαθµός πρόσβασης από τη Β’ τάξη είναι
πάντα αυτός που διαµορφώθηκε, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις, το έτος προαγωγής από την τάξη αυτή και δεν
επαναπροσδιορίζεται µε βάση τις νέες ρυθµίσεις),
― σε όσους απέκτησαν απολυτήριο Eνιαίου ή Γενικού Λυκείου ως και το σχολικό έτος 2006-2007 και στους
κατόχους απολυτηρίου παλαιού ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα πάρουν µέρος τον προσεχή Μάϊο στις
εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, προκειµένου να
βελτιώσουν το βαθµό τους ή να αποκτήσουν δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε το νέο σύστηµα
κατά περίπτωση. Για τους υποψηφίους αυτούς Βαθµός Πρόσβασης των µαθηµάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους
στις εξετάσεις και Γενικός Βαθµός Πρόσβασης είναι ο µέσος όρος αυτών.7
Η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» χορηγείται µόνο σε πρωτότυπη έκδοση και αντικαθίσταται κάθε φορά που ο κάτοχός της
συµµετέχει στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,
επιδιώκοντας τη βελτίωση των βαθµολογικών στοιχείων που λαµβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην ανώτατη
εκπαίδευση. Για να συµµετάσχει απόφοιτος στις τελικές εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού
Λυκείου, υποβάλλει την ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ του επόµενου κεφαλαίου. Μαζί µε την ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ καταθέτει
υποχρεωτικά την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», διαφορετικά δεν γίνεται δεκτή η αίτησή του.
∆ιευκρινίζεται ότι η «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» που κατέχει απόφοιτος Λυκείου, ο οποίος υπέβαλε την παραπάνω Αίτηση – ∆ήλωση
συµµετοχής στις εξετάσεις, ακυρώνεται σε κάθε περίπτωση και δεν ισχύει πλέον, εκτός και αν ο κάτοχός της:
― ανακαλέσει την ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων ή
― δεν έλαβε µέρος στις εξετάσεις κανενός µαθήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι αποκτούν το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου µε εξετάσεις σε επίπεδο σχολικής µονάδας µπορούν να
χρησιµοποιήσουν το απολυτήριό τους για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση µόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
ένταξής τους σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες των: τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων
αποσπασµένων στο εξωτερικό, πασχόντων από ασθένεια από αυτές που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ του 2ου
ΜΕΡΟΥΣ του φυλλαδίου αυτού. Επίσης, οι απόφοιτοι αυτοί µπορούν οποιαδήποτε χρονιά µετά την αποφοίτησή τους,
εφόσον το επιθυµούν, να πάρουν µέρος ως απόφοιτοι στις εξετάσεις των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης που
εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο και να ενταχθούν στο σύστηµα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. Για τους
υποψηφίους αυτούς Βαθµός Πρόσβασης των µαθηµάτων είναι η γραπτή επίδοσή τους στις εξετάσεις και Γενικός Βαθµός
Πρόσβασης είναι ο µέσος όρος αυτών.
∆ιευκρινίζεται ότι ο κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου προγενέστερου έτους που επανεξετάζεται µπορεί να εξεταστεί σε
µαθήµατα διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτήν που φοίτησε στο Ενιαίο ή Γενικό Λύκειο. Στην περίπτωση αυτή, Βαθµός
Πρόσβασης σε όσα µαθήµατα δεν είχε παρακολουθήσει στην τελευταία τάξη του Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου είναι ο
γραπτός βαθµός των µαθηµάτων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων των µαθηµάτων
της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου υποβάλλουν σχετική ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ.
Πιο συγκεκριµένα την ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ υποβάλλουν :
α) Οι µαθητές της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου που θα συµµετάσχουν στις τελικές πανελλαδικές εξετάσεις
για να αποκτήσουν απολυτήριο και βεβαίωση πρόσβασης
β) Οι απόφοιτοι προηγουµένων ετών Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι θα εξεταστούν
για να αποκτήσουν νέα βεβαίωση πρόσβασης
γ) Οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου των ετών 2008 και 2009, οι οποίοι επιθυµούν να
είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση για Στρατιωτικές / Αστυνοµικές Σχολές, Σχολές
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.
Για όλους τους υποψηφίους η υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ – ∆ΗΛΩΣΗΣ είναι υποχρεωτική και δεσµευτική, πλην των
υποψηφίων της ανωτέρω περίπτωσης (γ), για τους οποίους είναι προαιρετική.
Με την ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ ο υποψήφιος δηλώνει :
– ότι θα εξεταστεί στα µαθήµατα µίας από τις τρεις κατευθύνσεις του Ηµερήσιου ή Εσπερινού Λυκείου
– το δεύτερο µάθηµα Γενικής Παιδείας, στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά
– το µάθηµα επιλογής «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» (υποχρεωτικό για το 5
ο
πεδίο, εφόσον επιθυµεί να το εξεταστεί
πανελλαδικά)
– τα ειδικά µαθήµατα, στα οποία επιθυµεί να εξεταστεί πανελλαδικά. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν εξεταστεί
τελικά σε ειδικό µάθηµα που δήλωσε, δεν µπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα που απαιτεί εξέταση στο συγκεκριµένο
ειδικό µάθηµα, αλλά δεν έχει καµµία άλλη επίπτωση για την εισαγωγή του στις λοιπές Σχολές ή Τµήµατα.
– αν επιθυµεί να είναι υποψήφιος για Στρατιωτικές / Αστυνοµικές Σχολές και Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού. Ο
υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές, ακόµα και αν δεν το έχει
δηλώσει, µε την προϋπόθεση ότι θα λάβει µέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις σύµφωνα µε τις σχετικές προκηρύξεις.
– αν επιθυµεί να είναι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Ο υποψήφιος µπορεί να συµµετάσχει στη διαδικασία επιλογής για
εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, ακόµα και αν δεν το έχει δηλώσει, µε την προϋπόθεση ότι θα λάβει µέρος στις πρακτικές
δοκιµασίες, για τη διενέργεια των οποίων θα ενηµερωθεί από το Λύκειό του.
Η ΑΙΤΗΣΗ –∆ΗΛΩΣΗ αποτελεί πρότυπο έντυπο που ο υποψήφιος µπορεί να προµηθευτεί από το Λύκειό του ή να το
κατεβάσει από την επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στο διαδίκτυο : http://www.ypepth.gr/exams. Μετά την
προσεκτική συµπλήρωσή της η ΑΙΤΗΣΗ – ∆ΗΛΩΣΗ υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο που φοιτά ο µαθητής [για την
ανωτέρω περίπτωση (α)] ή στο Λύκειο από όπου αποφοίτησε ή είναι πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας του υποψηφίου [
για τις ανωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ) ] σε συγκεκριµένη και δεσµευτική προθεσµία : για το σχολικό έτος 2009-2010 η
ΑΙΤΗΣΗ –∆ΗΛΩΣΗ υποβάλλεται στο χρονικό διάστηµα 1 Φεβρουαρίου µε 20 Φεβρουαρίου 2010. Επειδή η 20η
Φεβρουαρίου 2010 είναι ηµέρα Σάββατο, η Αίτηση – ∆ήλωση υποβάλλεται ως και τις 22 Φεβρουαρίου 2010 (ηµέρα
∆ευτέρα).
Μαζί µε την Αίτηση – ∆ήλωση ο απόφοιτος υποβάλλει επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου και την
πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» του προηγούµενου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ που κατέχει ή, αν µετέχει για πρώτη φορά, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν είναι κάτοχος Βεβαίωσης Πρόσβασης. Αν ο απόφοιτος είναι κάτοχος
τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ξένου σχολείου τότε µαζί µε την Αίτηση – ∆ήλωση συνυποβάλλει βεβαίωση της
οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωµατικής αρχής της Χώρας το πρόγραµµα σπουδών της οποίας ακολουθεί το συγκεκριµένο
σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριµένος τίτλος δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήµια της
Χώρας αυτής. Αν το ξένο σχολείο λειτουργεί στην Ελλάδα, τότε, εκτός της ανωτέρω βεβαίωσης, συνυποβάλλει και
βεβαίωση της οικείας ∆/νσης ∆. Ε. για τη νόµιµη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα. Αν ο τίτλος και η βεβαίωση8
έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα µαζί µε την Αίτηση – ∆ήλωση συνυποβάλλεται και επίσηµη µετάφραση των
δικαιολογητικών αυτών.
ΜΕΡΟΣ 2ο
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Οι κάτοχοι απολυτηρίου:
α) Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου που κατέχουν «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση,
β) άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που παρέχει
δικαίωµα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση της Χώρας το πρόγραµµα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο
αυτό, οι οποίοι απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση µετά από συµµετοχή στις
εξετάσεις όλων των µαθηµάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο,
για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Τµήµατα και στις Σχολές της Ανώτατης
Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν επιτύχει Γενικό Βαθµό Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου
δυνατού βαθµού ή να έχουν συγκεντρώσει συνολικό αριθµό µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου
δυνατού αριθµού µορίων για κάθε Σχολή ή Τµήµα.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω αναφέρουµε τα εξής παραδείγµατα:
Για να συµµετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τµήµα «Νοµικής Αθήνας» απαιτείται να έχει
συγκεντρώσει Γενικό Βαθµό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 10.000 µόρια, αφού
ο µέγιστος δυνατός αριθµός µορίων για τη συγκεκριµένη Σχολή είναι 20.000 µόρια.
Για να συµµετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τµήµα «Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αθήνας» απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει πετύχει βαθµό τουλάχιστον δέκα στο ειδικό µάθηµα των
Γερµανικών στην εικοσάβαθµη κλίµακα και β) Να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθµό Πρόσβασης τουλάχιστον 10 (δέκα) ή
να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 12.000 µόρια, αφού ο µέγιστος δυνατός αριθµός µορίων για τη συγκεκριµένη Σχολή
είναι 24.000 µόρια.
Για να συµµετάσχει υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στο Τµήµα «Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών
της Τέχνης» απαιτείται να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει πετύχει βαθµό τουλάχιστον δέκα στο ειδικό µάθηµα
Ελεύθερο Σχέδιο στην εικοσάβαθµη κλίµακα και β) Να έχει συγκεντρώσει Γενικό Βαθµό Πρόσβασης τουλάχιστον 10
(δέκα) ή να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 11.000 µόρια, αφού ο µέγιστος δυνατός αριθµός µορίων για τη συγκεκριµένη
Σχολή είναι 22.000 µόρια.
Βασικό χαρακτηριστικό του συγκεκριµένου συστήµατος πρόσβασης είναι ότι οι τελειόφοιτοι δεν δίνουν εισαγωγικές
εξετάσεις εκτός των τυχόν ειδικών µαθηµάτων που απαιτούνται για Τµήµατα ή Σχολές που επιθυµούν να είναι
υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι του συγκεκριµένου συστήµατος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα µε το χρόνο απόκτησης της
«ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ». Συγκεκριµένα:
― Στην πρώτη βασική κατηγορία υπάγονται όσοι αποκτούν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» το ίδιο έτος µε αυτό κατά το οποίο
υποβάλλουν την αίτηση – µηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί διεκδικούν
το 90% των θέσεων του αριθµού εισακτέων που ανακοινώνεται πριν από τη λήξη του σχολ. έτους. Όσοι ανήκουν στην
κατηγορία αυτή εξετάζονται υποχρεωτικά και στα τυχόν ειδικά µαθήµατα που απαιτούνται για Τµήµατα ή Σχολές που
επιθυµούν να είναι υποψήφιοι.
― Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι απέκτησαν τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» τα έτη 2008 και 2009 και οι οποίοι υποβάλλουν
την αίτηση – µηχανογραφικό δελτίο για εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί διεκδικούν το 10% των
θέσεων εισακτέων (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄). (Προσοχή: οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται κάθε φορά ΜΟΝΟ στις πρακτικές
δοκιµασίες και στις προκαταρκτικές εξετάσεις, αν είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ και τις Στρατιωτικές Σχολές ή τις Σχολές
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού αντίστοιχα. ∆εν εξετάζονται δηλαδή στα ειδικά
µαθήµατα που απαιτούνται για άλλα Τµήµατα ή Σχολές).
Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου µπορούν οποτεδήποτε και όσες
φορές το επιθυµούν να επανεξετάζονται στα µαθήµατα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, για να αποκτήσουν
«ΒΕΒΑΙΩΣΗ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα
ανώτατης εκπαίδευσης µε προγενέστερη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ».

Η εισαγωγή των υποψηφίων µε το ισχύον σύστηµα εισαγωγής στις Σχολές και στα Τµήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης,
οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις του κεφαλαίου αυτού, γίνεται µε βάση το σύνολο των µορίων που
συγκεντρώνουν, σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ του 2ου ΜΕΡΟΥΣ από το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και τους βαθµούς
πρόσβασης των µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, µε εξαίρεση τις Σχολές εκείνες για τις οποίες απαιτούνται
εξειδικευµένες γνώσεις ή δεξιότητες λόγω του γνωστικού τους αντικειµένου. Οι εξειδικευµένες αυτές γνώσεις ή δεξιότητες
διαπιστώνονται ή µε ειδικές εξετάσεις (εισαγωγικές) στα αντίστοιχα ειδικά µαθήµατα ή µε πρακτικές δοκιµασίες ή µε
προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονοµικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές, συνέντευξη), οι οποίες διενεργούνται κάθε χρόνο µετά
το τέλος των απολυτηρίων εξετάσεων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Οι Σχολές και τα Τµήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης που το γνωστικό τους αντικείµενο απαιτεί εξειδικευµένες γνώσεις ή
δεξιότητες, οι οποίες διαπιστώνονται µε ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα ειδικά µαθήµατα ή µε
προκαταρκτικές εξετάσεις ή µε πρακτικές δοκιµασίες, είναι: 9
1. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για τα Τµήµατα:
― Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Γραφιστικής, Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων, Τεχν. Γραφικών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, εξετάζονται στα ειδικά µαθήµατα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» και «ΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ».
― Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης εξετάζονται στο ειδικό µάθηµα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ».
― Μουσικών Σπουδών, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης εξετάζονται στα ειδικά µαθήµατα «ΑΡΜΟΝΙΑ» και «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».
― Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισµού, ∆ηµοσιογραφίας και Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας, ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών των Πανεπιστηµίων Παντείου, Πειραιά και Μακεδονίας,
Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο Εµπόριο του T.E.I. Ηπείρου, Τουριστικών Επιχειρήσεων των T.E.I.
και Τουριστικών Επαγγελµάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης εξετάζονται σε µία από τις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ,
ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ.
― Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά εξετάζονται στο ειδικό µάθηµα της ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
― Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής Φιλολογίας, των κατευθύνσεων του Τµήµατος Ιταλικής και Ισπανικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, της ειδίκευσης «Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού» του τµήµατος Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εξετάζονται στο ειδικό µάθηµα της αντίστοιχης µε την
κατεύθυνση ξένης γλώσσας.
― Ειδίκευση Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του Ιονίου
Πανεπιστηµίου εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ.
Στην περίπτωση που υποψήφιος έχει εξεταστεί σε περισσότερες από µία ξένες γλώσσες, τότε ως βαθµός στο
ειδικό µάθηµα της ξένης γλώσσας για τα Τµήµατα που απαιτούν εξέταση σε µία από τις ξένες γλώσσες από αυτές που
εξετάστηκε, λαµβάνεται υπόψη ο µεγαλύτερος βαθµός από αυτούς που πέτυχε στις ξένες αυτές γλώσσες.
Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση δεν µπορούν να εξεταστούν µόνο σε ειδικό
µάθηµα αλλά διατηρούν το βαθµό του ειδικού µαθήµατος που πέτυχαν στην τελευταία τους εξέταση. Εφόσον υποψήφιος
επιθυµεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τµήµα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, τότε εξετάζεται πανελλαδικά
στα µαθήµατα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου και στο ειδικό µάθηµα που επιθυµεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α. Η εξέταση του ειδικού µαθήµατος «ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ» γίνεται ως εξής:
∆ίνεται στους υποψήφιους αυθεντικό κείµενο έκτασης περίπου 330-370 λέξεων. Στον αριθµό αυτό προσµετρούνται
όλες οι λέξεις συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων, των προθέσεων, των συνδέσµων κ.λπ. Το περιεχόµενο του κειµένου
είναι γενικού ενδιαφέροντος. Προτιµούνται θέµατα σχετικά µε την εκπαίδευση, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό, το
περιβάλλον, τις ανθρώπινες σχέσεις, την οικογένεια, τα ταξίδια, τις διακοπές, τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, την υγεία, τις
διατροφικές συνήθειες και την ψυχαγωγία.
1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
∆ίνονται 8-10 ερωτήσεις επί του κειµένου.
α) Οι τρεις-τέσσερις (3-4) πρώτες απαιτούν µια «σύντοµη απάντηση». Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα
του υποψηφίου να κατανοεί το γενικό νόηµα του κειµένου, καθώς και το πεδίο αναφοράς του ή το συγκειµενικό
του πλαίσιο (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιο σκοπό, πού δηµοσιεύεται το κείµενο, κ.λπ.). Kατά τη
βαθµολόγηση των σύντοµων αυτών απαντήσεων δεν λαµβάνονται υπόψη τα ορθογραφικά και γραµµατικά λάθη
εφόσον αυτά δεν εµποδίζουν την επικοινωνία, δηλαδή την κατανόηση της απάντησης από το βαθµολογητή.
β) Οι υπόλοιπες είναι του τύπου «πολλαπλή επιλογή», δηλαδή ερωτήσεις που απαιτούν από τον υποψήφιο να
επιλέξει την ορθή µεταξύ τριών (3) απαντήσεων. Με τις ερωτήσεις αυτές ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου
να κατανοεί επιµέρους νοήµατα του κειµένου, ρητά ή υπαινικτικά διατυπωµένα.
Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες στην 100βαθµη κλίµακα, οι οποίες κατανέµονται
στην κάθε ερώτηση µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθηµάτων.
2. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ
∆ίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις µε στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιµοποιεί τη
γλώσσα µε τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Η κάθε δραστηριότητα/άσκηση περιλαµβάνει πέντε (5)
ερωτήσεις. Ειδικότερα ελέγχονται:
α) Η επίγνωση σε επίπεδο λέξης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιµοποιεί τις
κατάλληλες λέξεις από άποψη σηµασίας, κρίνοντας από τα συµφραζόµενα, µε τρόπο ορθό από άποψη
γραµµατικής. Τύπος εξέτασης: «συµπλήρωση» ή/και «αντιστοίχιση»
β) Η επίγνωση σε επίπεδο πρότασης. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος χρησιµοποιεί τη
γλώσσα µε γραµµατική ορθότητα στο επίπεδο της πρότασης. Τύπος εξέτασης: «συµπλήρωση»
γ) Η επίγνωση σε επίπεδο κειµένου. Με τη δραστηριότητα/άσκηση αυτή ελέγχεται αν ο υποψήφιος είναι σε θέση να
χρησιµοποιεί τα στοιχεία εκείνα που εξυπηρετούν τη συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου. Τύπος εξέτασης:
«αντιστοίχιση» ή/και «τοποθέτηση στη σωστή σειρά».
Οι δραστηριότητες/ασκήσεις µε τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείµενο
της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθµολογείται µε τριάντα (30) µονάδες στην 100βαθµη κλίµακα, οι οποίες
κατανέµονται ισότιµα σε κάθε ερώτηση δηλαδή δύο (2) µονάδες κάθε ερώτηση. 10
3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
∆ίνεται στους υποψήφιους ένα θέµα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείµενο έκτασης περίπου
180-200 λέξεων. Στον αριθµό αυτό προσµετρούνται όλες οι λέξεις συµπεριλαµβανοµένων των άρθρων, των προθέσεων,
των συνδέσµων, κ.λπ. Το θέµα διατυπώνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προσδιορίζεται µε σαφήνεια τόσο η γενική
περίσταση επικοινωνίας (δηλαδή µε ποια ιδιότητα γράφει ο υποψήφιος, σε ποιον απευθύνεται, ποια σχέση υποτίθεται ότι
έχουν µεταξύ τους, κλπ.), όσο και η λεκτική/ές πράξη/εις που πρέπει να αναπτύξει ο υποψήφιος (π.χ. να χαιρετήσει, να
περιγράψει κάτι, να διηγηθεί κάτι που συνέβη, να διατυπώσει µιαν άποψη ή επιχειρήµατα για κάτι, κ.λπ.). Η παραγωγή
γραπτού λόγου µπορεί να είναι περιγραφή ή/και διήγηση ή/και έκφραση άποψης ή/και διατύπωση επιχειρηµατολογίας.
Το θέµα της παραγωγής γραπτού λόγου δεν πρέπει να έχει συνάφεια µε το περιεχόµενο του κειµένου το οποίο
δίνεται για την κατανόηση του γραπτού λόγου.
Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθµολογείται µε σαράντα (40) µονάδες στην 100βαθµη κλίµακα.
Β. Η εξέταση του ειδικού µαθήµατος «ΑΡΜΟΝΙΑ» γίνεται ως εξής:
∆ίνονται στους εξεταζόµενους για εναρµόνιση ένα ή δύο µουσικά κείµενα, που αντιστοιχούν στις γνώσεις του
υποχρεωτικού αρµονίας.
Γ. Η εξέταση του ειδικού µαθήµατος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» περιλαµβάνει πέντε
οµάδες των τεσσάρων ερωτήσεων ανά οµάδα και µε πέντε επιλογές απαντήσεων η κάθε ερώτηση.
Με την κάθε οµάδα ερωτήσεων επιδιώκεται:
α) Με την πρώτη οµάδα αναγνώριση µελωδικών διαστηµάτων.
β) Με τη δεύτερη οµάδα αναγνώριση συγχορδιών.
γ) Με την τρίτη οµάδα αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών.
δ) Με την τέταρτη οµάδα αναγνώριση µέτρου και ρυθµικών σχηµάτων.
ε) Με την πέµπτη οµάδα αναγνώριση-ταύτιση µελωδιών.
Η εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:
Ανακοινώνεται κατ’ αρχάς στους υποψήφιους η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεµηθεί εκ των
προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών. Στη συνέχεια, µε την επισήµανση στους εξεταζόµενους ότι αρχίζει η εξέταση,
ακούγεται αρχικά το µουσικό άκουσµα (εκφώνηση) κάθε ερώτησης το οποίο επαναλαµβάνεται άλλες δυο φορές και µετά
τη λήξη της τελευταίας επανάληψης ο υποψήφιος έχει 10″ έως 12″ χρόνο για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.
Ειδικότερα η εξέταση κατά οµάδα και ερώτηση γίνεται ως εξής:
α) Για την πρώτη οµάδα (αναγνώριση µελωδικών διαστηµάτων) ακούγεται ο φθόγγος-αφετηρία χωρίς να ονοµάζεται.
Ακολουθούν ένα ανιόν διάστηµα (1η ερώτηση) και ένα κατιόν διάστηµα (2η ερώτηση). Στη συνέχεια ακούγεται άλλο ένα
ζευγάρι ανιόντος και κατιόντος διαστήµατος µε αφετηρία τον οξύτερο και το βαθύτερο φθόγγο των προηγούµενων
ερωτήσεων αντίστοιχα ή µε τελείως διαφορετική αφετηρία (3η και 4η ερώτηση). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε
απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος του διαστήµατος.
β) Για τη δεύτερη οµάδα (αναγνώριση συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις συγχορδίες (1η ως και 4η
ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση συγχορδίες µπορεί να είναι: µείζονες, ελάσσονες, µεθ’ εβδόµης, µεθ’ ενάτης,
εβδόµης ηλαττωµένης (µε ή χωρίς αναστροφές). Οι συγχορδίες ακούγονται µε πραγµατικό αριθµό φθόγγων (δηλαδή
χωρίς διπλασιασµούς φθόγγων) και η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά ύψη, αλλά στο είδος της
συγχορδίας.
γ) Για την τρίτη οµάδα (αναγνώριση διαδοχής συγχορδιών) ακούγονται προς αναγνώριση τέσσερις διαδοχές συγχορδιών
(1η ως και 4η ερώτηση αντίστοιχα). Οι προς αναγνώριση διαδοχές µπορεί να είναι πτωτικά σχήµατα ή άλλες
χαρακτηριστικές διαδοχές συγχορδιών (τεσσάρων ή πέντε το πολύ). Η αναγνώριση δεν αναφέρεται σε απόλυτα τονικά
ύψη και οι προς επιλογή απαντήσεις διατυπώνονται µε αναφορά βαθµίδων και µε την αντίστοιχη αρίθµηση µπάσου.
δ) Για την τέταρτη οµάδα (αναγνώριση µέτρου και ρυθµικών σχηµάτων) και για τις τρεις πρώτες ερωτήσεις της οµάδας
αυτής, ακούγονται διαδοχές ρυθµικών αξιών µε τονισµό στο ισχυρό και στο σχετικώς ισχυρό µέρος του µέτρου που
συγκροτούν τέσσερα ως έξι µέτρα και ζητείται η αναγνώριση του µέτρου. Οι επιλογές απαντήσεων περιλαµβάνουν µόνο
τις ενδείξεις µέτρων, π.χ. 4/4, 3/4 κ.ο.κ. ∆εν δίδονται δηλαδή µέτρα όπως 4/2, 3/2 κ.ο.κ.
Με την τέταρτη ερώτηση της οµάδας αυτής ζητείται από τους εξεταζόµενους να ταυτίσουν ακροώµενη διαδοχή ρυθµικών
αξιών µε κάποια από τις γραµµένες µε φθογγόσηµα επιλογές που θα έχουν µπροστά τους.
ε) Για την πέµπτη οµάδα (αναγνώριση-ταύτιση µελωδιών) δίνεται στην εκφώνηση ο αρχικός φθόγγος και η κλίµακα
µονοφωνικών µελωδιών έξι ως οκτώ το πολύ µέτρων, οι οποίες ακολουθούν (ερωτήσεις 1 ως 4). Ζητείται από τους
εξεταζόµενους να ταυτίσουν την ακροώµενη µελωδία µε µία από τις γραµµένες µε νότες επιλογές που έχουν µπροστά
τους.
Η βαθµολογία στην κλίµακα 1-100 κατανέµεται ισότιµα σε κάθε οµάδα ερωτήσεων και η βαθµολογία κάθε οµάδας ισότιµα
στις ερωτήσεις της.
∆. Η εξέταση του ειδικού µαθήµατος «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» περιλαµβάνει ελεύθερη σχεδίαση αντικειµένων, που
τοποθετούνται πάνω σε βάθρο και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του υποψηφίου να αποδίδει και να εκφράζει
τα χαρακτηριστικά µορφικά γνωρίσµατα του θέµατος, που δίνεται για σχεδίαση.
Ε. Η εξέταση του ειδικού µαθήµατος «ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ» περιλαµβάνει σχεδίαση γεωµετρικών σχηµάτων και
µορφών, τα οποία δίνονται στον πίνακα ή σε φύλλο χαρτιού και επιδιώκεται η εξακρίβωση της ικανότητας του
υποψηφίου για σχεδίαση µε ακρίβεια και καθαρότητα.
2. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονοµικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) απαιτούνται για τις Στρατιωτικές Σχολές και τις Σχολές
Αστυνοµικής Ακαδηµίας, ενώ για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις
περιλαµβάνουν µόνο υγειονοµική εξέταση. Όσοι εισαχθούν στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού-Σχολές Πλοιάρχων και
Μηχανικών εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α’ διδακτικού εξαµήνου στη γνώση της κολύµβησης. Για όσους αποτύχουν
διακόπτεται η φοίτηση µέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. 11
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών παρακολούθησης των Σχολών αυτών απαιτείται να διαπιστωθεί πριν από την
εισαγωγή η ικανότητα του υποψηφίου να παρακολουθήσει κάθε µια από τις συγκεκριµένες Σχολές. Η διαπίστωση αυτή
γίνεται µε τις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τις προκηρύξεις που εκδίδονται κάθε χρόνο από
τα Υπουργεία Εθνικής Άµυνας, Προστασίας του Πολίτη και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι οικείες
προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνοµικά Τµήµατα και τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές
αντίστοιχα.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Σχολές αυτές δίνονται:
― Για τις Στρατιωτικές Σχολές από τα Γραφεία Ενηµέρωσης Κοινού Αθήνας (Σόλωνος 34 – Κολωνάκι) στα τηλέφωνα: για
τις σχολές στρατού 210.36.30.081, 210.36.30.579, για τις σχολές ναυτικού: 210.36.30.742, 210.36.30.247 και για τις
σχολές της αεροπορίας: 210.36.30.360 και 210.36.30.076 και Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα: 231.085.00.60,
231.089.33.78 και 231.089.32.38, στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
http://www.mod.gr.
― Για τις Σχολές Αστυνοµικής Ακαδηµίας από τη ∆/νση Αστυνοµικού Προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη στα τηλέφωνα: 210.69.80.910 και 210.69.28.510, καθώς και από τα κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα.
― Για τις Σχολές Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού από τη ∆/νση Εκπαίδευσης Ναυτικών (τηλ. 210.4124054,
210.4064192) και το Γραφείο Πολίτη (τηλ. 210.41.91.480, 210.41.91.413) (Ακτή Βασιλειάδη – εντός Λιµένα – Πύλη Ε1 –
Πειραιάς), καθώς και από τη σχετική ιστοσελίδα και τις ίδιες τις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού.
3. ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Υγειονοµική εξέταση και πρακτική δοκιµασία απαιτείται για τα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού.
Ειδικότερα, όσοι επιθυµούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ απαιτείται να υποστούν παθολογικές, οφθαλµολογικές και
καρδιολογικές εξετάσεις, καθώς και πρακτική δοκιµασία σε τρία (3) από τα τέσσερα (4) αγωνίσµατα που αναφέρονται
παρακάτω. Η υγειονοµική εξέταση και πρακτική δοκιµασία διενεργείται από επιτροπή.Ο χρόνος και ο τόπος υγειονοµικής
εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας ανακοινώνεται πριν από τη λήξη των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης Λυκείου.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στην επιτροπή πρέπει να έχουν µαζί τους το δελτίο ταυτότητας που τους έχει
χορηγηθεί από το Λύκειο για να συµµετάσχουν στις εξετάσεις της τελευταίας τάξης, δύο (2) µικρές φωτογραφίες,
ακτινογραφία θώρακα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας και καρδιογράφηµα από νοσηλευτικό ίδρυµα του δηµοσίου ή
Ν.Π.∆.∆. ή ιατρό του δηµοσίου. Οι ιατρικές αυτές εξετάσεις µπορεί να είναι και από ιδιώτη ιατρό.
Τα αγωνίσµατα και η βαθµολογική κλίµακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
∆ΡΟΜΟΣ
400µ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
βάρος σφαίρας 6κ.
ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
50 µ. ελεύθερο
20 µέχρι 52″ 6.20µ. και άνω 14µ. και άνω µέχρι – 29″
19 52″1 – 52″5 6.19µ. – 6.05µ. 13.99µ. – 13.60µ. 29″1 – 30″0
18 52″6 – 53″ 6.04µ. – 5.90µ. 13.59µ. – 13.20µ. 30″1 – 31″0
17 53″1 – 53″5 5.89µ. – 5.75µ. 13.19µ. – 12.80µ. 31″1 – 32″0
16 53″6 – 54″ 5.74µ. – 5.60µ. 12.79µ. – 12.40µ. 32″1 – 33″0
15 54″1 – 54″5 5.59µ. – 5.45µ. 12.39µ. – 12.00µ. 33″1 – 34″0
14 54″6 – 55″ 5.44µ. – 5.30µ. 11.99µ. – 11.60µ. 34″1 – 35″0
13 55″1 – 55″5 5.29µ. – 5.15µ. 11.59µ. – 11.20µ. 35″1 – 36″0
12 55″6 – 56″ 5.14µ. – 5.00µ. 11.19µ. – 10.80µ. 36″1 – 37″0
11 56″1 – 56″5 4.99µ. – 4.85µ. 10.79µ. – 10.40µ. 37″1 – 38″0
10 56″6 – 57″ 4.84µ. – 4.70µ. 10.39µ. – 10.00µ. 38″1 – 39″0
9 57″1 – 57″5 4.69µ. – 4.55µ. 9.99µ. – 9.60µ. 39″1 – 40″0
8 57″6 – 58″ 4.54µ. – 4.40µ. 9.59µ. – 9.20µ. 40″1 – 41″0
7 58″1 – 58″5 4.39µ. – 4.25µ. 9.19µ. – 8.80µ. 41″1 – 42″0
6 58″6 – 59″ 4.24µ. – 4.10µ. 8.79µ. – 8.40µ. 42″1 – 43″0
5 59″1 – 59″5 4.09µ. – 3.95µ. 8.39µ. – 8.00µ. 43″1 – 44″0
4 59″6 – 60″ 3.94µ. – 3.80µ. 7.99µ. – 7.60µ. 44″1 – 45″0
3 60″1 – 60″5 3.79µ. – 3.65µ. 7.59µ. – 7.20µ. 45″1 – 46″0
2 60″6 – 61″ 3.64µ. – 3.50µ. 7.19µ. – 6.80µ. 46″1 – 47″0
1 61″1 – 61″5 3.49µ. – 3.35µ. 6.79µ. – 6.40µ. 47″1 – 48″0
0 61″6 και άνω 3.34µ. και κάτω 6.39µ. και κάτω 48″1 και άνω12
ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
∆ΡΟΜΟΣ
200µ.
ΑΛΜΑ ΣΕ
ΜΗΚΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
βάρος σφαίρας 4κ.
ΚΟΛYΜΒΗΣΗ
50µ. Ελεύθερο
20 µέχρι 26″5 5.15µ. και άνω 11.00µ. και άνω έως 31″0
19 26″6 – 27″ 5.14µ. – 5.00µ. 10.99µ. – 10.60µ. 31″1 – 32″0
18 27″1 – 27″5 4.99µ. – 4.85µ. 10.59µ. – 10.20µ. 32″1 – 33″0
17 27″6 – 28″ 4.84µ. – 4.70µ. 10.19µ. – 9.80µ. 33″1 – 34″0
16 28″1 – 28″5 4.69µ. – 4.55µ. 9.79µ. – 9.40µ. 34″1 – 35″0
15 28″6 – 29″ 4.54µ. – 4.40µ. 9.39µ. – 9.00µ. 35″1 – 36″0
14 29″1 – 29″5 4.39µ. – 4.25µ. 8.99µ. – 8.60µ. 36″1 – 37″0
13 29″6 – 30″ 4.24µ. – 4.10µ. 8.59µ. – 8.20µ. 37″1 – 38″0
12 30″1 – 30″5 4.09µ. – 3.95µ. 8.19µ. – 7.80µ. 38″1 – 39″0
11 30″6 – 31″ 3.94µ. – 3.80µ. 7.79µ. – 7.40µ. 39″1 – 40″0
10 31″1 – 31″5 3.79µ. – 3.65µ. 7.39µ. – 7.00µ. 40″1 – 41″0
9 31″6 – 32″ 3.64µ. – 3.50µ. 6.99µ. – 6.60µ. 41″1 – 42″0
8 32″1 – 32″5 3.49µ. – 3.35µ. 6.59µ. – 6.20µ. 42″1 – 43″0
7 32″6 – 33″ 3.34µ. – 3.20µ. 6.19µ. – 5.80µ. 43″1 – 44″0
6 33″1 – 33″5 3.19µ. – 3.05µ. 5.79µ. – 5.40µ. 44″1 – 45″0
5 33″6 – 34″ 3.04µ. – 2.90µ. 5.39µ. – 5.00µ. 45″1 – 46″0
4 34″1 – 34″5 2.89µ. – 2.75µ. 4.99µ. – 4.60µ. 46″1 – 47″0
3 34″6 – 35″ 2.74µ. – 2.60µ. 4.59µ. – 4.20µ. 47″1 – 48″0
2 35″1 – 35″5 2.59µ. – 2.45µ. 4.19µ. – 3.80µ. 48″1 – 49″0
1 35″6 – 36″ 2.44µ. – 2.30µ. 3.79µ. – 3.40µ. 49″1 – 50″0
0 36″1και άνω 2.29µ. και κάτω 3.39µ. και κάτω 50″1 και άνω
Τα παραπάνω αγωνίσµατα διεξάγονται σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς. Στο άλµα σε µήκος και στη σφαιροβολία
οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθµολογείται η καλύτερη. 0 µέσος όρος της
βαθµολογίας των αγωνισµάτων αποτελεί το βαθµό των πρακτικών δοκιµασιών που λαµβάνεται υπόψη για τον
υπολογισµό των µορίων.
4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
α. Τµήµα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας. Στο Τµήµα αυτό εισάγονται ΜΟΝΟ Πυρονόµοι,
Αρχιπυροσβέστες και Πυροσβέστες που υπηρετούν στο Σώµα της Πυροσβεστικής.
β. Οι ενδιαφερόµενοι για τα Τµήµατα:
― Λογοθεραπείας, πρέπει να γνωρίζουν ότι στα Τµήµατα αυτά δεν µπορεί να φοιτήσει όποιος παρουσιάζει κώφωση-
βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισµα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου-άρθρωσης ή παθολογική φωνή.
Όσοι εισάγονται στα Τµήµατα αυτά υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις µε ευθύνη του Τµήµατος και αν διαπιστωθεί ότι
κάποιος παρουσιάζει µια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το συγκεκριµένο Τµήµα.
― Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, οφείλουν βάσει του καλλιτεχνικού χαρακτήρα που
διέπει τη φύση των οικείων Σπουδών, να διαθέτουν υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, στις ακόλουθες ανά
Κατεύθυνση Ειδικεύσεις:
1) Ευρωπαϊκής (κλασικής) Μουσικής:
Μονωδία, Πιάνο, Ακορντεόν, Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραµπάσο, Όµποε, Φλάουτο, Κλαρινέτο,
Φαγκότο, Σαξόφωνο, Κόρνο, Τροµπέτα, Τροµπόνι, Τούµπα, Κρουστά, Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές.
2) Βυζαντινής Μουσικής:
Ερµηνεία και Εκτέλεση Ψαλτικής, Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές.
3) Ελληνικής Παραδοσιακής (∆ηµοτικής) Μουσικής:
Ελληνική Παραδοσιακή (∆ηµοτική) Μουσική,
Ποιητική (Τέχνη της Σύνθεσης – Μελοποιΐα – Ποίηση στην Παραδοσιακή Μουσική),
∆ηµοτικό Τραγούδι – Φωνητική Εκτέλεση
Έγχορδα (Λύρα / Βιολί)
Αυλός (Κλαρίνο / Καβάλι / Νέϊ / Φλογέρα / Ζουρνάς / Άσκαυλός),
Νυκτά (Κανονάκι / Ούτι / Λαούτο / Ταµπουρά / Τρίχορδο Μπουζούκι),
Χάλκινα Πνευστά (Τροµπόνι / Κορνέτα / Τροµπέτα),
Κρουστά, Σαντούρι, Εφαρµοσµένες Μουσικές Σπουδές
4) Σύγχρονης Μουσικής:
Σύνθεση, Ακορντεόν.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις Κατευθύνσεις, τις Ειδικεύσεις καλλιτεχνικών γνωστικών αντικειµένων και το
διδακτικό προσωπικό, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος (τηλ. 2310-891281) καθώς και στην ιστοσελίδα
του Τµήµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας: http://www.uom.gr 13
– Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου πρέπει να γνωρίζουν ότι το Τµήµα παρέχει πτυχία στις εξής
κατευθύνσεις:1) Μουσική Σύνθεση, 2)Μουσική Εκτέλεση, 3) Μουσικές Επιστήµες. Ο υποψήφιος που επιθυµεί να
ακολουθήσει την κατεύθυνση της Μουσικής Εκτέλεσης, προκειµένου να αποκτήσει πτυχίο µε ειδίκευση σε κάποιο
µουσικό όργανο, στη µονωδία ή στη µουσική διεύθυνση, οφείλει να διαθέτει επαρκές επίπεδο καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
στο αντικείµενο που σκοπεύει να επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών υπάρχουν στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος http://www.ionio.gr/depts/music.
― Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν µπορεί να παρακολουθήσει το
Τµήµα αυτό όποιος δεν έχει κατακτηµένο ήδη ένα καλό επίπεδο µουσικής δεξιοτεχνίας σε κάποιο από τα Ελληνικά λαϊκά
παραδοσιακά όργανα.
― Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών πρέπει να γνωρίζουν ότι το πρόγραµµα σπουδών του
Τµήµατος αυτού καλύπτει το πρώτο σκέλος των Τουρκικών Σπουδών και δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη για να καλύπτει και
το σκέλος των Ασιατικών Σπουδών.
γ. Οι ενδιαφερόµενοι για τα προγράµµατα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών πρέπει να γνωρίζουν ότι
υποψήφιοι µπορούν να είναι µόνο χριστιανοί ορθόδοξοι. Ειδικά δε στα Προγράµµατα Ιερατικών Σπουδών δεκτοί γίνονται
µόνο άρρενες υποψήφιοι.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες δίνονται στα τηλέφωνα: 210-6204714 & 8070088
(Αθήνα), 2310-397732 & 301784 (Θεσσαλονίκη), 26530-41281, 42160, 41236 (Βελλά-Ιωάννινα), 2810-232193 & 239123
(Ηράκλειο).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ
Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με το σύστηµα που καθιερώνει ο νόµος 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα, οι Σχολές
και τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, των ΤΕΙ, της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, καθώς και οι Στρατιωτικές και οι λοιπές
Σχολές που υπάγονται στο σύστηµα έχουν ταξινοµηθεί ανάλογα µε το γνωστικό τους αντικείµενο σε πέντε επιστηµονικά
πεδία, τα οποία είναι:
1. Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, το οποίο περιλαµβάνει κυρίως τις θεωρητικές Σχολές, όπως
φιλολογικές, νοµικές, κοινωνιολογικές κ.λ.π.,
2. Θετικών Επιστηµών, το οποίο περιλαµβάνει Σχολές Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας κ.λ.π.,
3. Επιστηµών Υγείας, το οποίο περιλαµβάνει τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές, Φαρµακευτικές κ.λ.π. Σχολές,
4. Τεχνολογικών Επιστηµών, το οποίο περιλαµβάνει τις Αρχιτεκτονικές, Πολυτεχνικές κ.λ.π. Σχολές,
5. Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, το οποίο περιλαµβάνει τις Οικονοµικές, Χρηµατοοικονοµικές κ.λ.π. Σχολές.
Αναλυτικά η κατάταξη των Τµηµάτων στα παραπάνω επιστηµονικά πεδία παρατίθεται στο µηχανογραφικό δελτίο κάθε
έτους
Β. ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Από το ενιαίο σύστηµα εισαγωγής εξαιρούνται το Τµήµα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ TEXNΩN της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
(Α.Σ.Κ.Τ.), το Τµήµα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου
Θεσ/νίκης και το Τµήµα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας
(Φλώρινα). Η εισαγωγή στα τµήµατα αυτά γίνεται κατ’ εξαίρεση του γενικού συστήµατος, µε βάση τον βαθµό που
επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργεί χωριστά η καθεµιά από τις Σχολές αυτές,
στις οποίες κατατίθενται µαζί µε τη σχετική αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Από τις Σχολές αυτές επίσης
δίδονται και οι σχετικές πληροφορίες για το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων και υποβολής των δικαιολογητικών
συµµετοχής σε αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Η εισαγωγή στις παραπάνω Σχολές και στα Τµήµατα, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα, γίνεται µε βάση τα µόρια
που προκύπτουν από το άθροισµα των γινοµένων του Γενικού Βαθµού Πρόσβασης και των Βαθµών Πρόσβασης των
δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας, όπως αυτοί αναγράφονται στη σχετική «ΒΕΒΑΙΩΣΗ», καθώς και του βαθµού του
τυχόν απαιτούµενου ειδικού µαθήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές. Αν προβλέπεται εξέταση σε δύο ειδικά
µαθήµατα, βαθµός ειδικού µαθήµατος είναι ο Μέσος Όρος των βαθµών που σηµείωσε ο υποψήφιος στα δύο ειδικά
µαθήµατα.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος Σχολής ή Τµήµατος για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό
µάθηµα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εξεταστεί στο απαιτούµενο ειδικό µάθηµα και να έχει επιτύχει σ’ αυτό
βαθµό τουλάχιστον ίσο µε τη βάση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα (10) στην κλίµακα 0-20. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο
ειδικά µαθήµατα, είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επιτύχει χωριστά στο καθένα από τα µαθήµατα αυτά το
παραπάνω ελάχιστο όριο βαθµολογίας και βαθµός ειδικού µαθήµατος, για τον υπολογισµό των µορίων, είναι ο µέσος
όρος των βαθµών των δύο αυτών ειδικών µαθηµάτων.
Ειδικότερα, οι συντελεστές είναι:
― 8 για το Γενικό Βαθµό Πρόσβασης,
― 1,3 για το πρώτο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας ή 0,9 στην περίπτωση αντικατάστασής του από µάθηµα γενικής
παιδείας σύµφωνα µε τα παρακάτω,
― 0,7 για το δεύτερο µάθηµα αυξηµένης βαρύτητας ή 0,4 στην περίπτωση αντικατάστασής του από µάθηµα γενικής
παιδείας σύµφωνα µε τα παρακάτω.
Οι συντελεστές βαρύτητας για τα ειδικά µαθήµατα και τις πρακτικές δοκιµασίες ανάλογα µε το τµήµα είναι: 14
― 2 για τα Τµήµατα και τις κατευθύνσεις ξένων φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής, Ιταλικής, Ισπανικής),
της ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού του τµήµατος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας του
Ιονίου Παν/µίου και της ειδίκευσης Μετάφρασης ή ∆ιερµηνείας του τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
∆ιερµηνείας του ίδιου Παν/µίου,
― 2 για τα Τµήµατα που απαιτούνται τα ειδικά µαθήµατα Ελεύθερο και Γραµµικό Σχέδιο ή Αρµονία και Έλεγχος
Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων,
― 1 για τα λοιπά Τµήµατα που απαιτείται ειδικό µάθηµα ξένης γλώσσας, όπως αυτά των ΜΜΕ, Ναυτιλιακών Σπουδών,
∆ιεθνών Σπουδών κλπ ή Ελεύθερο Σχέδιο όπως το τµήµα Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης και
― 2 για τα ΤΕΦΑΑ.
• Τα µαθήµατα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία έχουν ορισθεί ως µαθήµατα αυξηµένης
βαρύτητας κατά επιστηµονικό πεδίο είναι:
Ι. Επιστηµονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών»
α) Αρχαία Ελληνικά (υποχρεωτικό µάθηµα θεωρητικής κατεύθυνσης)
β) Ιστορία (υποχρεωτικό µάθηµα θεωρητικής κατεύθυνσης)
II. Επιστηµονικό πεδίο «Θετικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).
III. Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Υγείας»
α) Βιολογία (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης)
β) Χηµεία (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης).
IV. Επιστηµονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων τεχνολογικής κατεύθυνσης)
β) Φυσική (υποχρεωτικό µάθηµα θετικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων της τεχνολογικής κατεύθυνσης).
V. Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης»
α) Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας (µάθηµα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις)
β) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής (µάθηµα γενικής παιδείας).
• Αντικατάσταση µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας επιτρέπεται µόνο για όσους υποψηφίους προέρχονται από
κατευθύνσεις διαφορετικές από αυτές στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας. Τα
µαθήµατα γενικής παιδείας της Γ’ Λυκείου που αντικαθιστούν τα παραπάνω µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας
αντίστοιχα κατά επιστηµονικό πεδίο είναι:
Ι. Επιστηµονικό πεδίο «Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών»
α) Νεοελληνική Γλώσσα
β) Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου
II. Επιστηµονικό πεδίο «Θετικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα
III. Επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Υγείας»
α) Βιολογία
β) Νεοελληνική Γλώσσα
IV. Επιστηµονικό πεδίο «Τεχνολογικών Επιστηµών»
α) Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής
β) Νεοελληνική Γλώσσα
Για το επιστηµονικό πεδίο «Επιστηµών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης» δεν προβλέπεται αντικατάσταση των µαθηµάτων
αυξηµένης βαρύτητας, γιατί το ένα είναι µάθηµα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις και το άλλο είναι µάθηµα γενικής
παιδείας. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ότι θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο στο µάθηµα επιλογής «Αρχές
Οικονοµικής Θεωρίας» και δεν πάρουν µέρος στην εξέταση του µαθήµατος αυτού τότε θεωρείται ότι εξετάστηκαν στο
συγκεκριµένο µάθηµα και πήραν γραπτό βαθµό µηδέν (0).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Για κάθε επιστηµονικό πεδίο που επιλέγει ο υποψήφιος ο υπολογισµός των µορίων γίνεται ως ακολούθως:
Αρχικά πολλαπλασιάζονται ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης και οι βαθµοί των µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας µε τους
αντίστοιχους συντελεστές. Στη συνέχεια αθροίζονται τα τρία γινόµενα και το άθροισµα αυτό πολλαπλασιάζεται µε το
εκατό (100). ∆ηλαδή, το σύνολο µορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθµός Πρόσβασης Χ 8) + (βαθµός πρόσβασης α’
µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ 0,7)] Χ100. Στην
περίπτωση που ο υποψήφιος προέρχεται από διαφορετική κατεύθυνση από αυτή στην οποία ανήκουν τα µαθήµατα
αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου επιστηµονικού πεδίου, τότε οι βαθµοί των µαθηµάτων που τα αντικαθιστούν
πολλαπλασιάζονται µε τους αντίστοιχους συντελεστές τους.
Για τα τµήµατα και τις σχολές που απαιτείται ειδικό µάθηµα, το σύνολο µορίων δίδεται από τη σχέση: [(Γεν. Βαθµός
Πρόσβασης Χ 8) + (βαθµός πρόσβασης α’ µαθήµατος αυξηµένης βαρύτητας Χ1,3) + (βαθµός πρόσβασης β’ µαθήµατος
αυξηµένης βαρύτητας Χ 0,7) + (βαθµός ειδικού µαθήµατος Χ1 ή 2 κατά περίπτωση)] Χ 100
Για την καλύτερη κατανόηση παραθέτουµε το εξής υποθετικό παράδειγµα:
Υποθέτουµε ότι υποψήφιος από θεωρητική κατεύθυνση επιλέγει το 1ο και το 4ο επιστηµονικό πεδίο, έχει δε Γενικό
Βαθµό Πρόσβασης 17,63 και βαθµό πρόσβασης 18,1 στα Αρχαία Κατεύθυνσης, 19,3 στην Ιστορία Κατεύθυνσης, 16,8
στα Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας, 15,9 στη Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας και στα
Αγγλικά 12,4. 0 υποψήφιος αυτός θα έχει:
― Στο ΠΡΩΤΟ επιστηµονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, σύνολο µορίων = 15
(17,63X8) + (18,1X1,3) + (19,3X0,7) = 178,08X100=17808
για το τµήµα Αγγλικής Φιλολογίας, σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X2) =202,88X100=20288
για τα τµήµατα Μ.Μ.Ε., σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (18,1 Χ 1,3) + (19,3X0,7) + (12,4X1) = 190,48X100 = 19048
― Στο ΤΕΤΑΡΤΟ επιστηµονικό πεδίο:
για όσες σχολές δεν απαιτείται ειδικό µάθηµα, σύνολο µορίων =
(17,63X8) + (16,8X0,9) + (15,9X0,4) = 162,52X100=16252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΙΤΗΣΗ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόµενος για να εισαχθεί στις Σχολές και στα Τµήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να υποβάλει σχετική
αίτηση – µηχανογραφικό δελτίο, στο οποίο δηλώνει κατά σειρά προτεραιότητας τις προτιµήσεις του για τις Σχολές και
τα Τµήµατα που επιθυµεί να εισαχθεί.
Κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώνει στο µηχανογραφικό δελτίο όσες Σχολές επιθυµεί, από αυτές που περιλαµβάνονται
σε ΕΝΑ (1) ή ∆ΥΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστηµονικά πεδία:
α. Αν επιλέξει ένα µόνο από τα πέντε επιστηµονικά πεδία πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο
µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του συγκεκριµένου πεδίου ή στα µαθήµατα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ.
υποψήφιος θεωρητικής κατεύθυνσης µπορεί να δηλώσει το 1ο επιστηµονικό πεδίο αφού τα µαθήµατα αυξηµένης
βαρύτητας του πεδίου αυτού είναι µαθήµατα της κατεύθυνσης που εξετάσθηκε σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος. Για να
δηλώσει π.χ. το 3ο επιστηµονικό πεδίο πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο µαθήµατα γενικής παιδείας
που αντικαθιστούν τα µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του πεδίου αυτού τα οποία για το 3ο επιστηµονικό πεδίο είναι η
Βιολογία γενικής παιδείας και η Νεοελληνική Γλώσσα.
β. Αν επιλέξει δύο επιστηµονικά πεδία, τότε το ένα τουλάχιστον θα έχει µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας τα µαθήµατα της
κατεύθυνσης στα οποία εξετάστηκε το σχολικό έτος που απέκτησε την ανωτέρω Βεβαίωση. Για το δεύτερο επιστηµονικό
πεδίο που θα επιλέξει θα πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο και στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του
επιστηµονικού πεδίου είτε είναι µαθήµατα κατεύθυνσης, είτε είναι µαθήµατα γενικής παιδείας που τα αντικαθιστούν π.χ.
αν υποψήφιος τεχνολογικής κατεύθυνσης δηλώσει δύο επιστηµονικά πεδία εκ των οποίων το ένα είναι το 4ο το οποίο
έχει ως µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας τα Μαθηµατικά και τη Φυσική τα οποία είναι µαθήµατα τεχνολογικής
κατεύθυνσης και το δεύτερο είναι το 1ο τότε ο υποψήφιος αυτός πρέπει να έχει εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα
µαθήµατα γενικής παιδείας «Νεοελληνική Γλώσσα» και «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσµου».
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί να δηλώσει το 5ο επιστηµονικό πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα
εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.
Η αίτηση – µηχανογραφικό δελτίο παραλαµβάνεται ηλεκτρονικά από την αρµόδια επιτροπή που λειτουργεί σε κάθε
∆/νση ή Γραφείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο οποίο υπάγεται το Λύκειο χορήγησης της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ». Μαζί µε
την αίτηση – µηχανογραφικό δελτίο υποβάλλονται επικυρωµένο αντίγραφο του απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή αντίστοιχου
σχολείου και φωτοαντίγραφο της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο επικυρώνεται
από τον υπάλληλο παραλαβής µε την επίδειξη του πρωτοτύπου.
Η αίτηση – µηχανογραφικό δελτίο και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή από
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο γι’ αυτό το λόγο εκπρόσωπό του στην αποκλειστική προθεσµία που καθορίζεται κάθε χρόνο
από τον Υπουργό Παιδείας (το µήνα Ιούλιο) και ανακοινώνεται από τα µέσα ενηµέρωσης. Για φέτος, η προθεσµία
υποβολής των µηχανογραφικών δελτίων υπολογίζεται να αρχίσει στις αρχές του Ιουλίου.
Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να διευκολυνθούν και να έχουν άνεση χρόνου για να µελετήσουν τις οδηγίες σωστής
συµπλήρωσης της αίτησης – µηχανογραφικού δελτίου αλλά και για να αναζητήσουν την αναγκαία πληροφόρηση για τα
Τµήµατα και τις Σχολές που τους ενδιαφέρουν, µπορούν έγκαιρα και αρκετά πριν την έναρξη της προθεσµίας υποβολής,
να προµηθευτούν το υπόδειγµα του µηχανογραφικού δελτίου είτε από το Λύκειο είτε από το διαδίκτυο στην επίσηµη
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας : http://www.ypepth.gr/exams. Αφού το εκτυπώσουν και µελετήσουν και τις αναλυτικές
οδηγίες, το συµπληρώνουν και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρµόδια επιτροπή. Στο έντυπο αυτό µπορούν να
σηµειώσουν τις επιλογές τους, αφού τις συζητήσουν και µε τους γονείς τους, τις οποίες θα υποδείξουν στον εντεταλµένο
για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλο κατά την προσέλευσή τους στην Επιτροπή.
Ο εντεταλµένος για την ηλεκτρονική παραλαβή υπάλληλος, αφού καταχωρήσει τις επιλογές του υποψηφίου στον
υπολογιστή, εκτυπώνει αντίγραφο το οποίο δίνει στον υποψήφιο για να το παραβάλει µε τις σηµειώσεις του και να
διαπιστώσει τυχόν λάθη στην καταχώρηση. Μετά τον έλεγχο αυτό και τις διορθώσεις, παρουσία του υποψηφίου, των
ενδεχόµενων λαθών που αυτός διαπίστωσε, ο παραλήπτης εκτυπώνει το µηχανογραφικό δελτίο που παρέλαβε σε τρία
(3) αντίγραφα. Τα αντίγραφα αυτά υπογράφονται από τον υποψήφιο και τον πρόεδρο της επιτροπής. Το ένα από αυτά
παραδίδεται στον υποψήφιο, το άλλο φυλάσσεται στο αρχείο της ∆/νσης ή του Γραφείου ∆. Ε. για ένα έτος και το τρίτο
στέλνεται στο Υπουργείο Παιδείας, όπου και φυλάσσεται για ένα έτος και µετά καταστρέφεται.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή:
― στους υποψηφίους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιµέλεια στον έλεγχο που πραγµατοποιούν στο αντίγραφο
του ηλεκτρονικού µηχανογραφικού τους δελτίου, αφού µετά την οριστική κατάθεσή του δεν επιτρέπεται καµιά
αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του.
― στην προθεσµία υποβολής, γιατί είναι αποκλειστική και µετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή αίτηση –
µηχανογραφικό δελτίο για οποιονδήποτε λόγο.
16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ο υποψήφιος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του ΚΕΦ. Α’ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) µετέχει στην επιλογή µόνο για τις Σχολές και τα Τµήµατα για τα οποία δήλωσε προτίµηση στο
µηχανογραφικό δελτίο και µε βασικό κριτήριο τον αριθµό των µορίων που του δίνουν ο Γενικός Βαθµός Πρόσβασης και
οι βαθµοί των δύο µαθηµάτων αυξηµένης βαρύτητας.
Ειδικότερα, κάθε υποψήφιος έχει, ανάλογα µε τις επιλογές του, ένα σύνολο µορίων για τις Σχολές κάθε επιστηµονικού
πεδίου, εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό µάθηµα, οπότε ειδικά και µόνο γι’ αυτές έχει διαφορετικό
σύνολο µορίων µε την προσθήκη του γινοµένου του βαθµού στο ειδικό µάθηµα µε τον αντίστοιχο συντελεστή.
Για τις Σχολές που είναι κοινές στα δύο επιστηµονικά πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαµβάνεται υπόψη για την
επιλογή του στις συγκεκριµένες Σχολές το µεγαλύτερο από τα δύο σύνολα µορίων από αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε
επιστηµονικό πεδίο που επέλεξε ο υποψήφιος, ανεξάρτητα από το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο δήλωσε την προτίµησή
του. Αντίθετα, για τα Τµήµατα που είναι κοινά σε δύο επιστηµονικά πεδία, από τα οποία ο υποψήφιος επέλεξε µόνο το
ένα, λαµβάνονται υπόψη τα µόρια που αντιστοιχούν στο επιστηµονικό πεδίο προτίµησης του υποψηφίου.
Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µορίων και µέχρι τη συµπλήρωση του αριθµού θέσεων για κάθε Σχολή
µε την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος που εισάγεται σε κάθε Σχολή ή Τµήµα έχει επιτύχει Γενικό Βαθµό
Πρόσβασης τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού βαθµού ή έχει συγκεντρώσει συνολικό αριθµό
µορίων τουλάχιστον ίσο µε το µισό του µέγιστου δυνατού αριθµού µορίων για κάθε Σχολή ή Τµήµα.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου Τµήµατος
προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο Γενικό Βαθµό Πρόσβασης και αν υπάρχει ισοβαθµία και στο Γενικό Βαθµό
Πρόσβασης, προηγείται αυτός που έχει µεγαλύτερο άθροισµα βαθµών στα δύο µαθήµατα αυξηµένης βαρύτητας του
οικείου επιστηµονικού πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθµία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθµούντες ανεξάρτητα από τη
σειρά που δήλωσε το συγκεκριµένο Τµήµα ο καθένας από τους ισοβαθµούντες.
Η σειρά προτίµησης λαµβάνεται υπόψη ως τρίτο στη σειρά κριτήριο µόνο σε περίπτωση που υπάρχει ισοβαθµία µε τον
τελευταίο εισαγόµενο σε Στρατιωτική ή Αστυνοµική Σχολή, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη Σχολή αυτή µε
προγενέστερη προτίµηση.
Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει ότι, αν µε το σύνολο των µορίων του εισάγεται σε περισσότερες από µια Σχολές από
αυτές που έχει δηλώσει προτίµηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτή που έχει δηλώσει µε προγενέστερη προτίµηση. Για το λόγο
αυτό, η σειρά των προτιµήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγµατική επιθυµία του υποψηφίου και όχι να προσδιορίζεται
από την πιθανολογούµενη επιτυχία ή αποτυχία του σύµφωνα µε τις βάσεις προηγούµενου έτους.
Κάθε υποψήφιος µπορεί να δηλώνει, µε όποια σειρά επιθυµεί, τις Σχολές ανεξάρτητα από το επιστηµονικό πεδίο που
περιλαµβάνονται. ∆ηλαδή, αν υποτεθεί ότι επιλέγει Σχολές από το 2ο και το 4ο επιστηµονικό πεδίο, µπορεί να δηλώνει
ως πρώτη προτίµηση σηµειώνοντας την ένδειξη 1 στην οικεία θέση το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου
επιστηµονικού πεδίου, ως δεύτερη προτίµηση µε την ένδειξη 2 το Τµήµα Μαθηµατικών Αθήνας του δεύτερου
επιστηµονικού πεδίου, ως τρίτη προτίµηση µε την ένδειξη 3 το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ του τέταρτου
επιστηµονικού πεδίου κ.ο.κ.
Ο υποψήφιος που δηλώνει προτίµηση για Σχολή η οποία περιλαµβάνεται και στα δύο επιστηµονικά πεδία που επέλεξε,
τη δηλώνει ΜΟΝΟ µια φορά από όποιο επιστηµονικό πεδίο επιθυµεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΕ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Σύµφωνα µε το άρθρο 25 του Ν.3687/2008 οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ηµερήσιου Γενικού Λυκείου που
επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, διατηρούν αυτό το δικαίωµα για 2 µόνο χρόνια µετά
την τελευταία εξέτασή τους. ∆ηλαδή εφέτος υποψήφιοι µε το 10% µπορούν να είναι µόνο όσοι απέκτησαν Βεβαίωση
Πρόσβασης το 2008 ή το 2009. Για τον υπολογισµό των µορίων και την επιλογή των επιστηµονικών πεδίων αυτών των
υποψηφίων, οι οποίοι φέτος επιθυµούν να καταθέσουν µηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων,
ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. Φ253/Β6/28934 (ΦΕΚ391Β’/2006) Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
∆ιευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Α’ (∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ) που
αναφέρονται στη βάση για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ισχύουν και για την κατηγορία των υποψηφίων
αυτών. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ατόµων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%
Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόµενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (A.E.I.) Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τµήµατος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.
Αθήνας και των Τµηµάτων Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και ∆υτικής
Μακεδονίας καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο
ή αντίστοιχο Σχολείο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, µε µειωµένη οπτική οξύτητα (µε ποσοστό αναπηρίας άνω του
85%), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από µεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή µικροδρεπανοκυτταρική αναιµία, πάσχοντες
από συγγενή υδροκεφαλία µε µόνιµη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόµενη και από
άλλες διαµαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη µε φαινόµενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από µυϊκή δυστροφία
Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιµίες,
λεµφώµατα, συµπαγείς όγκους), από το σύνδροµο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο
(παγκρέατος, πνευµόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά µυασθένεια θεραπευτικώς αντιµετωπιζόµενη µε
φαρµακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιµορραγική διάθεση
− αιµορροφιλίες και υποβαλλόµενοι σε θεραπεία µε παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε µεταµόσχευση µυελού των
οστών ή µεταµόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου,
πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώµενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδροµο Evans, πολυµεταγγιζόµενοι
πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, µε κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του 67%, πάσχοντες από
φαινυλκετονουρία, από συγγενή θροµβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από
αρρυθµογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας µε εµφυτευµένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από
συµπλοκές συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή µη µε πνευµονική υπέρταση άνω των 50mm Hg, από µονήρη
κοιλία, από κοινό αρτηριακό κορµό, από παθήσεις του µυοκαρδίου οποιασδήποτε φύσης που προκαλούν µόνιµη
διαταραχή της λειτουργίας της καρδιάς (κλάσµα εξώθησης 3 ή clearance κρεατινίνης <4) ή της καρδιάς
(ενδοκαρδίτιδα, µυοκαρδίτιδα) και οι υποβληθέντες σε ολική ή µερική κολεκτοµή.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων για κάθε Τµήµα είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των θέσεων που
αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή θα γίνει µε κριτήριο το µέσο γενικό βαθµό του απολυτηρίου από το Λύκειο
(ανεξάρτητα από το αν για την απόκτησή του οι µαθητές αυτοί εξετάστηκαν στα αντίστοιχα µαθήµατα σε εθνικό επίπεδο
ή σε επίπεδο σχολικής µονάδας) κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας και σε περίπτωση ισοβαθµίας θα προηγηθούν οι
µεγαλύτεροι σε ηλικία υποψήφιοι µε βάση το έτος γέννησής τους.
Για τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων µε σοβαρές παθήσεις θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος, η οποία θα
αποσταλεί στα Λύκεια και θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα http://www.ypepth.gr/exams.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Η κατάταξη των Σχολών και Τµηµάτων κατά επιστηµονικό πεδίο, τα τυχόν ειδικά µαθήµατα που απαιτούνται και άλλες
χρήσιµες πληροφορίες παρατίθενται αναλυτικά στο µηχανογραφικό δελτίο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν το µηχανογραφικό δελτίο στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας : http://www.ypepth.gr/exams. Στις αρχές του 2010 θα αναρτηθεί το µηχανογραφικό δελτίο του 2010, στο οποίο θα
περιλαµβάνονται τυχόν νέα τµήµατα ή άλλες αλλαγές που θα ισχύσουν για το νέο ακαδηµαϊκό έτος. 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ A’ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2909 /2001)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕYΣΗΣ

…………………………… ……………….200….
∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ……………………………
…….. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………………… ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………
ΚΩ∆. ΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ …………………….
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: …………………………………………..
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001)
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………………………………………………….. του
………………………………….. και της …………………………………… µε Κωδικό Αριθµό …………………………..,
κάτοχος του αριθµ. …………………………………….απολυτηρίου ή πτυχίου που εκδόθηκε από το
…………………………………………………………………………………………….. συµµετείχε στις γραπτές εξετάσεις των παρακάτω
µαθηµάτων ………………………………………………………………………………………….. Κατεύθυνσης (Κύκλος
……………………………………………………….) της ……τάξης ……………………….. Γενικού Λυκείου, που διενεργήθηκαν σε εθνικό
επίπεδο το σχολικό έτος ……………………….
Η προφορική και γραπτή επίδοσή του και οι βαθµοί πρόσβασης για κάθε µάθηµα είναι:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
3. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
4. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Γ) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝO ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
…………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ …………………………………………………………………………….( )
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
……………….
(ΤΣ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ B’ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2909 /2001)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
…………………………… ……………….200….
∆/ΝΣΗ ∆.Ε. ……………………………..
…….. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………………… ΑΡ. ΠΡΩΤ. …………
ΚΩ∆. ΑΡ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ …………………….
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: …………………………………………..
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η
(παραγρ. 13 άρθρου 1 Ν. 2525/1997, όπως συµπληρώθηκε µε την παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001)
Βεβαιώνεται ότι ο/η ………………………………………………………………………………………………….. του
………………………………….. και της …………………………………… µε Κωδικό Αριθµό …………………………..,
κάτοχος του αριθµ. …………………………………….απολυτηρίου ή πτυχίου που εκδόθηκε από το
…………………………………………………………………………………………….. συµµετείχε στις γραπτές εξετάσεις των παρακάτω
µαθηµάτων ………………………………………………………………………………………….. Κατεύθυνσης (Κύκλος
……………………………………………………….) της ……τάξης ……………………….. Γενικού Λυκείου, που διενεργήθηκαν σε εθνικό
επίπεδο το σχολικό έτος ……………………….
Η προφορική και γραπτή επίδοσή του και οι βαθµοί πρόσβασης για κάθε µάθηµα είναι:
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Β) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
2. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
3. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
4. …………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
Γ) ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝO ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
…………………………………………………………………………( )……………( )…………..( )
* ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ……………………………………………………………………….( )
* ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ……………………………………………………………………….( )
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ……………………………………………………………………………..( )
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
……………….
(ΤΣ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ
* Στην περίπτωση Εσπερινού Λυκείου οι αντίστοιχες τάξεις είναι οι Γ’ και ∆’