(δι)δάσκαλο, εί…

by kwlwglw

(δι)δάσκαλο, είναι ότι δίδει, δοσολαμβάνουμε όλοι