ορισμός ψυχολογία νόημα

by kwlwglw

Ο συνηθέστερος ορισμός της ψυχολογίας θα μπορούσε με συντομία να διατυπωθεί ως εξής: ψυχολογία είναι η επιστημονική μελέτη της συμπεριφοράς και του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Δηλαδή, η ψυχολογία παρατηρεί, περιγράφει και μελετά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι άνθρωποι και προσπαθεί να ανιχνεύσει τον ψυχικό τους κόσμο, για να ερμηνεύσει την συμπεριφορά τους.

σελίδα 7η

Ορισμός της ψυχολογίας.

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την ψυχή και μάλιστα την ανθρώπινη ψυχή. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την ψυχολογία ως την πλέον όμορφη, πολύτιμη και ουσιαστική γνώση, γιατί οδηγεί στην κατανόηση της αλήθειας γενικότερα. Είναι όμως πολύ δύσκολη γνώση, γιατί η ουσία της ψυχής είναι δυσερμήνευτη.

Ψυχολογία είναι ο κλάδος τής γνώσης που διερευνά με επιστημονικό τρόπο, δηλαδή με μεθόδους και αναλυτικά εργαλεία, (που προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατό πιό ακριβή και πιό αντικειμενικά), τη συμπεριφορά των οργανισμών και ιδιαίτερα τον ψυχικό κόσμο τού ανθρώπου και προσπαθεί να τον ερμηνεύσει όσο γίνεται αντικειμενικότερα.