ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ σύγχρονη ορισμός αντικείμενο διαεπιστήμη

by kwlwglw

9789600609004

“Ψυχολογία Α Τάξης Λυκείου Βιβλίο Μαθητή”

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ σύγχρονη ορισμός αντικείμενο διαεπιστήμη

σελ.: 14η, 15η


 

     Η σύγχρονη Ψυχολογία[1] είναι επιστήμη[2] που εξετάζει[3] την (εξωτερική) συμπεριφορά[4] και το βίωμα[5] (ή εσωτερική συμπεριφορά[6]).

      Η ψυχολογική έρευνα[7] συλλέγει, συστηματοποιεί, περιγράφει, συγκρίνει και ερμηνεύει[8] τα εμπειρικά δεδομένα[9] και διατυπώνειθεωρητικές γνώσεις και αρχές[10] ή ελέγχει την ισχύ των θεωριών[11] με βάση την εμπειρική πραγματικότητα[12].

    Γι αυτό και ο χαρακτήρας της σύγχρονης Ψυχολογίας είναι βασικά εμπειρικός.

      Η συμπεριφορά[13] μεταβάλλεται εύκολα και εξαρτάται συνήθως από πολλές αιτίες (παράγοντες).

      Τόσο αυτό όσο και το ότι στην Ψυχολογία συμβαίνει ο ερευνητής να είναι και αντικείμενο τής έρευνάς του συνιστούν ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζονται με ειδικές μεθόδους και τεχνικές.

      Η Ψυχολογία χρησιμοποιεί μεθόδους και αλλών επιστημονικών τομέων και, ακόμη, σχετίζεται στενά με τις βιολογικές και τις κοινωνικές επιστήμες, ανάμεσα στις οποίες και τοποθετείται.


[1] Αναλυτή, Σταματία. “Το πρόβλημα της αυτογνωσίας στην φιλοσοφική συμβουλευτική και στην γνωστική ψυχολογία.” 2011.

[2] Lesher, James H. “ΓΝΩΣΙΣ and ΕΠΙΣΤΗΜΗ in Socrates’ Dream in the Theaetetus.” Journal of Hellenic Studies (1969): 72-78.

[3] Παπαϊωάννου, Μαρία, and Mary Papaioannou. “Η αναδόμηση ως ομοιοστατικός μηχανισμός απάντησης των σχολικών συστημάτων στην αλλαγή: η μελέτη του πολυπολιτισμικού φαινομένου στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα.” (2012).

[4] Play, Fair, and Goal Orientations. “Διαφορές Μαθητών και Μαθητριών Γυμνασίου ως προς την ηθική Συμπεριφορά και η Σχέση της με το Κλίμα Παρακίνησης, τους Στόχους Επίτευξης και την Ευχαρίστηση στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής.” Inquiries in Sport & Physical Education 6.2: 149-161.

[5] Δούκας, Στρατής. “Δεν εννοώ τέχνη χωρίς βίωμα, χωρίς ζωή.[Συνέντευξη].” (1983).

[6] Κλεάνθους, Αριστόδημος, and Aristodemos Cleanthous. “In search of self-control through computational modelling of internal conflict.” (2012).

[7] ΓΙΩΤΑΚΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ Α. “Παραφιλία και σεξουαλική επιθετικότης.”

[8] Χατζησαβίδης, Σ, Τ Κωτόπουλος, and Ε Αναγνωστοπούλου. “Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για το μάθημα της γλώσσας στο Γυμνάσιο: Διαθεματικό πλαίσιο και σχέδια διδασκαλίας (Τεύχος Α’).” (2011).

[9] Δήμας, Αθανάσιος. “Ο ρόλος των απτών (Physical) και άυλων (Interactive) χαρακτηριστικών των υπηρεσιών στη διαμόρφωση της ικανοποίησης και της πίστης του καταναλωτή και ο καταλυτικός ρόλος των διαφορών της εθνικής κουλτούρας. Εμπειρικά δεδομένα από την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα, τ.” (2011).

[10] Γεωργογιάννης, Χρήστος. “Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία: προσδιοριστικοί παράγοντες, μέθοδοι, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας.” 8 Oct. 2012.

[11] Philippaki-Warburton, Irene. Eisagōgē stē theōrētikē glōssologia. Ekdoseis Nephelē, 1992.

[12] Papageorgiou, Niki. “Η” πρόσληψη” της Κοινωνιολογίας από τη Θεολογία: θεσμικές και πρακτικές όψεις.” Synthesis 1.2 (2013): σ. 95-110.

[13] Kafetzis, Panagiotis. “Πολιτική Επικοινωνία, Πολιτική Συμπεριφορά και κρίση της Πολιτικής.” Political Communication, Political Behaviour and the Crisis of Politics] Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης [Greek Review of Political Science] 9 (1997): 168-78.